Duševní vlastnictví a dostupnost léčiv: patentové pooly jako nástroje pro zvýšení dostupnosti ve farmaceutickém průmyslu

Název práce: Intellectual Property and Access to Medicines: Patent Pooling as Access Enabler in Pharmaceutical Industry
Autor(ka) práce: Nemkyová, Renata
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The doctrine of intellectual property is based on the assumption that the exclusivity to commercialize a novel product granted to an inventor creates incentives to conduct research. In some areas, however, intellectual property can constitute a barrier to development of social welfare. In the area of access to medicines in developing countries, the intellectual property-related problem can take two forms. When needed products are not being developed and thus do not exist, lack of availability occurs. Lack of accessibility, on the other hand, arises when necessary medicines do exist, but their prices are prohibitive for people from resource-poor countries. Based on a detailed analysis of the patent and trade environment in the pharmaceutical sector, the thesis examines the potential of patent pooling as a joint intellectual property management strategy to increase access to medicines within the existing international intellectual property system. Particularly, it analyzes the effects of an existing pharmaceutical pool, the Medicines Patent Pool, on accessibility of antiretroviral medicines in low and middle income countries.
Klíčová slova: Development ; TRIPS; Trade in Antiretrovirals; Intellectual Property Management; Pharmaceutical Industry; Patent Pooling; Medicines Patent Pool
Název práce: Duševní vlastnictví a dostupnost léčiv: patentové pooly jako nástroje pro zvýšení dostupnosti ve farmaceutickém průmyslu
Autor(ka) práce: Nemkyová, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Doktrína práv duševního vlastnictví staví na předpokladu, že výlučná práva vynálezce při obchodním využití vynálezu stimulují výzkumnou činnost. V některých oblastech však může duševní vlastnictví představovat bariéru pro rozvoj společenského blahobytu. Co se týká dostupnosti léčiv, problémy související s duševním vlastnictvím mají dvě podoby. V případě, že potřebná léčiva neexistují z důvodu nedostatečného výzkumu, jedná se o problém nedostatečné disponibility. Problém špatné finanční dostupnosti nastává v případech, kdy potřebné produkty existují, ale jejich cena je prohibitivní pro obyvatele rozvojových zemí. Předkládaná práce zkoumá potenciál patentových poolů jakožto strategie řízení sdíleného duševního vlastnictví pro zvýšení dostupnosti léčiv, a to na základě analýzy patentového a obchodního prostředí ve farmaceutickém sektoru a v mezích současného mezinárodního rámce ochrany duševního vlastnictví. Práce se zaměřuje konkrétně na efekty existujícího poolu farmaceutických patentů, iniciativy Medicines Patent Pool, na dostupnost antiretrovirotik v zemích s nízkými a středními příjmy.
Klíčová slova: řízení duševního vlastnictví; farmaceutický průmysl; patentové pooly; rozvoj; TRIPS; Medicines Patent Pool; obchod s antiretrovirotiky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 5. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: