Funkcionální analýza organizace

Název práce: Funkcionální analýza organizace
Autor(ka) práce: Kročáková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje funkcionální analýze organizace. Nejprve je vysvětlena související teorie, ze které následně vychází samotná analýza organizace. Jsou taktéž objasněny skutečnosti související s teorií organizace a základní názvosloví. Hlavní teorií této práce je teorie AGIL, rozdělující organizaci na čtyři subsystémy. Na tomto dělení je založen praktický výzkum práce. Pro získání poznatků k analýze organizace bylo použito tří metod: dotazníku, nestandardizovaného rozhovoru a studia dokumentů. Na základě vyhodnocení získaných výsledků jsou uvedena sociotechnická doporučení vycházející z analýzy organizace.
Klíčová slova: funkce; analýza; organizace
Název práce: Functional Analysis of the Organization
Autor(ka) práce: Kročáková, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis speaks about functional analysis of organization. At first is explained related theory from which comes the analysis itself. Facts related to organizational theory and basics are explained too. Main theory of this thesis is AGIL theory dividing organization into four subsystems. On this distribution is based whole practical research. To get data for analysis itself there were used three methods: questionnaire, non standardized interview and documents studies. Based on analysis results are mentioned socio-technical recommendations.
Klíčová slova: analysis; organization; function

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: