Metody hodnocení kvality informačního systému

Název práce: Information System Quality Assessment Methods
Autor(ka) práce: Korn, Alexandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Blahanravau, Yauheni
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores challenging topic of information system quality assessment and mainly process assessment. In this work the term Information System Quality is defined as well as different approaches in a quality definition for different domains of information systems are outlined. Main methods of process assessment are overviewed and their relationships are described. Process assessment methods are divided into two categories: ISO standards and best practices. The main objective of this work is application of gained theoretical knowledge in process assessment with CobiT 4.1 and CobiT 5.0 frameworks, and comparing results. The objective was achieved through consultation with processes owner and the completed questionnaires filled in by management of OnLine S.r.l. Additionally targeted level of capability in CobiT 5.0 is compared with actual, achieved level.
Klíčová slova: Assessment; Capability; Process Assessment Model (PAM); CobiT 5.0; ISO 15504; ISO 9000; capability level; self-assessment; Quality; Information system; Maturity; CMMI; CobiT 4.1; Assurance; Maturity Model
Název práce: Metody hodnocení kvality informačního systému
Autor(ka) práce: Korn, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Blahanravau, Yauheni
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá náročným tématem hodnocení kvality informačního systému a hlavně hodnocením procesů. V této práci termín kvalita informačního systému je definován a zároveň odlišné přístupy v rámci definice kvality v různých oblastech informačních systémů jsou popsané. Hlavní metody hodnocení procesů a jejich vztahy jsou též popsané. Metody hodnocení procesů jsou rozděleny do dvou kategorií: ISO normy a Best Practice. Hlavním cílem této práce je aplikace získaných teoretických poznatků při hodnocení procesu s CobiT 4.1 a CobiT 5.0 rámců a porovnání výsledků. Tento cíl byl dosažen prostřednictvím konzultací s majiteli procesů a vyplněním dotazníků vedením OnLine S.r.l. Kromě toho, cílená úroveň způsobilosti pro každý vybraný proces v rámci CobiT 5.0 je následně srovnávána se skutečně dosaženou úrovni.
Klíčová slova: CobiT 5.0; vyspělost; úroveň způsobilosti; Assurance; hodnocení; Informační systém; Process Assessment Model (PAM); ISO 15504; Kvalita; self-assessment; zralost; CMMI; jakost; CobiT 4.1; úroveň zralosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: