The best practices of diversity management

Název práce: The best practices of diversity management
Autor(ka) práce: Wolters, Janneke Marjolein
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Quigley, Martin John David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis describes and analyses diversity management and its best practices (with the focus on nationalities and cultures). The central question in this research is: 'what are the essential elements of diversity management to effectively manage diversity within organizations?' Via desk- and field research (interviews and questionnaires) information is obtained to answer this question and other sub questions of the thesis. Nowadays, organizations have to adapt themselves to a rapidly changing environment, both internal and external. Companies have to deal with a continuously evolving labor- and sales market, which is the result of various factors, including the changing demographic composition and globalization. Organizations cannot longer ignore diversity and should take it into account, to ensure that the company will not face any future problems related to recruiting, efficiency, innovation, growth, et cetera. Based on the conducted research, it became clear that implementing diversity management consists out of several stages, namely: 1. Establish diversity council and appoint diversity contact officer who together bear the main diversity responsibilities; 2. Previous diversity initiatives should be visualized; 3. Organizational data must be collected; 4. Diversity strategy and priority areas must be set up (inclusive organizational culture, management support and awareness & commitment); 5. Establish diversity policy (allowance of country-by-country deviations) and 6. Define diversity tools (recruitment, training, mentoring & coaching, career development, linkage diversity & performance, benefits/other factors and partnering with external bodies). During these different stages, it is important to communicate with all employees, since this will create support, awareness and commitment to diversity. After the process has been completed, it is important to monitor and evaluate the diversity vision, policy and tools. Main conclusions that can be drawn from the research are the following: 1. Diversity brings more advantages than disadvantages; 2. Management team diversity is of great importance; 3. Inclusive organizational culture is essential; 4. Diversity management must be integrated and 5. Attractiveness of diversity management should be promoted. In addition, the conducted research made clear that companies should spend more time and energy to diversity management and they should really focus on their 'ability to execute', since this will bring many advantages and will avoid future problems.
Klíčová slova: HRM instruments; Human Resource Management; National diversity; Cultural diversity; Diversity management; Inclusive organizational culture
Název práce: The best practices of diversity management
Autor(ka) práce: Wolters, Janneke Marjolein
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Quigley, Martin John David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá popisem a analýzou diversity managementu a jeho nejlepšími praktikami (se zaměřením na národnostní a kulturní různorodost). Ústřední otázkou této práce je: 'jaké jsou základní prvky diversity managementu potřebné k úspěšnému zvládnutí různorodosti uvnitř firem?' Odpověď na tuto otázku (a jiné související podotázky) je nalézána jak prostřednictvím terénního výzkumu, tak prostřednictvím "výzkumu od stolu" (desk research). Organizace jsou v současnosti nuceny přizpůsobovat rychlým změnám prostředí, které mají interní i externí povahu. Musejí se vyrovnávat s neustálými změnami na trhu práce, resp. na trhu zboží a služeb, způsobené různými skutečnostmi, mimo jiné demografickými změnami a globalizací. Organizace nemohou různorodost nadále ignorovat a měly by ji vzít v úvahu, aby se v budoucnosti vyhnuly problémům spojeným s náborem nových zaměstnanců, efektivitou, inovací, růstem atp. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že implementace diversity managementu se skládá z několika fází, a to konkrétně z: 1. jmenování "rady pro diverzitu" (diversity council) a "kontaktního zaměstnance pro různorodost" (diversity contact officer), kteří jsou společně odpovědní za plnění povinností v oblasti diversity managementu; 2. Předchozí iniciativy v oblasti diversity managamentu musí být zviditelněny; 3. Musí být proveden sběr dat o organizaci; 4. Musí být naplánována strategie a priority diversity managementu (inkluzivní kultura firmy [inclusive organizational culture], podpora managementu, povědomí a oddanost); 5. Foromování politiky pro různorodost (možné přizpůsobit v jednotlivých zemích), a 6. Definování nástrojů pro různorodost (nábor, školení, mentoring a coaching, kariérní postup, propojení různorodostí a výkonu, benefity/ jiné faktory a spolupráce s třetími subjekty). Je důležité, aby mezi veškerými výše uvedenými fázemi bylo se všemi zaměstnanci komunikováno, neboť tím dojde k vytvoření podpory, informovanosti a závazku k různorodosti. Po realizaci výše uvedených fází je zapotřebí vizi, politiku a nástroje různorodosti průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Na základě provedeného výzkumu mohou být učiněny tyto závěry: 1. Rozmanitost přináší více výhod než nevýhod; 2. Různorodost v managementu je velmi významná; 3. Inkluzivní kultura firmy / "inclusive organizational culture" je zásadní; 4. Diversity management musí být integrován a 5. atraktivita diversity managementu musí být propagována. Provedený výzkum dále jasně ukázal, že společnosti by na diversity management měly vynakládat více času a úsilí a měly by se snažit o jeho skutečnou (nikoliv pouze formální) implementaci, neboť tímto mohou dosáhnout řady výhod a do budoucna se tak vyhnout mnoha problémům.
Klíčová slova: Human Resource Management; národnostní různorodost; Diversity management; HRM nástroje; kulturní různorodost ; Inclusive organizational culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: