Analýza společnosti Kongresové centrum Praha ,a.s. a jejího působení na českém a zahraničním trhu

Název práce: Analýza společnosti Kongresové centrum Praha ,a.s. a jejího působení na českém a zahraničním trhu
Autor(ka) práce: Máchová, Nicole
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení Kongresového centra Praha, a.s. (dále jen KCP) na českém a zahraničním trhu kongresového průmyslu a navrhnout změny, které by mohly jeho postavení na tomto trhu posílit. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem práce. Ve čtvrté kapitole je představeno KCP a jeho historie. Pátá kapitola se zabývá analýzou vnějšího prostředí KCP a v šesté kapitole je vypracována analýza jeho vnitřního prostředí. Sedmá kapitola se věnuje SWOT analýze KCP. Cílem osmé kapitoly je určit potenciál KCP a potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že je konkurenceschopné na národním a mezinárodním trhu kongresového průmyslu. Po propojení získaných poznatků lze označit postavení KCP na domácím trhu za poměrně silné, jeho budoucnost je však nejistá. Na zahraničním trhu je jeho postavení slabší. Je také možné potvrdit hypotézu, že KCP je konkurenceschopné na národním a mezinárodním trhu kongresového průmyslu.
Klíčová slova: analýza vnitřního prostředí; analýza vnějšího prostředí; PEST analýza; SWOT analýza; kongresový průmysl; Kongresové centrum Praha, a.s.
Název práce: Analysis of the Prague Congress Centre and Its Activities on the Czech and Foreign Markets
Autor(ka) práce: Máchová, Nicole
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the position of the Prague Congress Centre (PCC) on the Czech as well as on foreign convention industry markets, and suggest changes which could improve its position on these markets. The thesis is divided into eight chapters. The first three chapters are the theoretical basis of the thesis. The fourth chapter introduces the PCC and its history. The fifth chapter focuses on the external environment analysis, and the internal environment analysis is conducted in the sixth chapter, whilst the seventh chapter focuses on the SWOT analysis of the PCC. The objective of the eighth chapter is to identify the potential of the PCC, and confirm or disprove the hypothesis that the PCC is competitive on the national and international convention industry markets. On the basis of the findings, it is possible to describe the position of the PCC on the domestic market as relatively strong, but its future is uncertain. Its position is weaker on the foreign markets. It is also possible to confirm the hypothesis that the PCC is competitive on the both national and international convention industry markets.
Klíčová slova: PEST analysis; external environment analysis; SWOT analysis; convention industry; Prague Congress Centre; internal environment analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47443/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: