Marketingové strategie neziskové organizace CDO

Název práce: Marketingové strategie neziskové organizace CDO
Autor(ka) práce: Chmelík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat marketingovou strategii neziskové taneční organizace CDO. V teoretické části práce je definován právní prostor působení neziskových organizací, následně jsou popsány všechny části rozšířeného marketingového mixu. Meritum výzkumné části práce se věnuje komunikačním aktivitám společnosti, přičemž jejich úspěšnost je zkoumána pomocí dvojího dotazníkového šetření. Práci uzavírají návrhy a doporučení autora na zlepšení efektivity aktivit CDO.
Klíčová slova: Komunikační aktivity; ČR; Marketingová strategie; Czech Dance Organization
Název práce: Marketing strategy of a Non-profit Organization CDO
Autor(ka) práce: Chmelík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the marketing strategy of a Non-profit Organizaton CDO. In the theoretical part of this thesis, all the juristical background is defined, the following discribes all the parts of the extended marketing mix. The main task of the next practical part is dedicated to the communication activities of the CDO, while their success was investigated by a double survey. This bachelor thesis ends with suggestions and recommendations of the author for the CDO to improve the efectivity of their communication activities.
Klíčová slova: Marketing strategy; Czech Dance Organization; Communication activities; CZ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2014
Datum podání práce: 27. 4. 2015
Datum obhajoby: 26. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49250/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: