Modelování a analýza víceúrovňových odměňovacích systémů

Název práce: Modelování a analýza víceúrovňových odměňovacích systémů
Autor(ka) práce: Berit, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce řeší problematiku modelování a analýzy víceúrovňových odměňovacích systémů. Hlavním cílem práce je návrh řešení, které umožňuje vývoj a testování víceúrovňových odměňovacích systémů. Řešení je založené na využití simulace dynamiky odměňovacího systému a následné statistické analýzy. K realizaci řešení jsou použity kvantitativní nástroje pro simulační modelování a statistickou analýzu. Navržené řešení odstraňuje nedostatky existujících postupů, které jsou založeny striktně na metodách matematické analýzy. Předložené řešení tak umožňuje podchytit nejen vlastnosti a fungování odměňovacího systému, ale také jeho stabilitu a bezpečnost. Výstupem jsou data vhodná pro řízení a manažerské rozhodování ve firmách, které využívají složité odměňovací systémy.
Klíčová slova: odměňování; modelování; simulace; MLM; motivace
Název práce: Modeling and analysis of multi-level reward systems
Autor(ka) práce: Berit, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is solving the issue of modeling and analysis of multi-level reward systems. The main goal is to design a solution that allows the development and testing of multi-level reward systems. The solution is based on the simulation of a dynamics reward system and the subsequent statistical analysis. The solution uses quantitative tools for simulation modeling and statistical analysis. The proposed solution eliminates the shortcomings of existing approaches, which are based strictly on methods of mathematical analysis. This invention makes possible the capture of not only the characteristics and functioning of the reward system, but also its stability and security. The output data are suitable for control and management decisions in firms that uses complex reward systems.
Klíčová slova: rewards; modeling; simulation; MLM; motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47693/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: