SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY LIDSKÝCH PRÁV V RÁMCI RADY EVROPY A EVROPSKÉ UNIE

Název práce: SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY LIDSKÝCH PRÁV V RÁMCI RADY EVROPY A EVROPSKÉ UNIE
Autor(ka) práce: Klavík, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mates, Pavel
Oponenti práce: Kuba, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První část diplomové práce bude věnována vymezení lidských práv včetně jejich klasifikace. Ve druhé části bude pojednáno o vývoji lidských práv a o současné úpravě těchto práv v rámci Organizace spojených národů, Rady Evropy a Evropské unie. Těžiště diplomové práce bude spočívat ve třetí části, ve které bude srovnávána úprava lidských práv v rámci Rady Evropy s katalogem lidských práv Evropské unie. Východiskem srovnání budou dva dokumenty Rady Evropy, a to Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropská sociální charta. Lidská práva obsažená v těchto dokumentech budou srovnávána zejména s lidskými právy zakotvenými v Chartě základních práv Evropské unie. Pro účely srovnání budou lidská práva rozdělena do tří skupin - na občanská a politická práva, sociální práva a ostatní práva. V poslední, čtvrté části, bude provedeno zhodnocení lidských práv v rámci Rady Evropy a Evrospké unie, a to včetně možné vymahatelnosti těchto práv.
Klíčová slova: ostatní práva; sociální práva; občanská a politická práva; právní stát; lidská práva

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2007
Datum podání práce: 10. 12. 2007
Datum obhajoby: 25. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: