Analýza produktů rezervotvorného životního pojištění

Název práce: Analýza produktů rezervotvorného životního pojištění
Autor(ka) práce: Sýkora, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Plojhar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu produktů rezervotvorného životního pojištění. Do této kategorie spadá kapitálové a investiční životní pojištění. Tyto typy pojištění jsou nejdříve rozebrány teoreticky s vysvětlením jejich klíčových parametrů a principů fungování. Dále je v souvislosti s tímto typem pojištění vymezen důchodový a penzijní systém v České republice. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována pojistné matematice. Praktická část je zaměřena na konkrétní modelové kalkulace pojištění. Tyto kalkulace jsou provedeny v pojistných programech a objasňují průběh jednotlivých pojistných částek během pojistné doby. Cílem je prostřednictvím těchto kalkulací dokázat, zda jsou tyto typy pojištění v konkrétních příkladech vhodnou alternativou finančního zajištění na stáří či nikoliv. Zhodnocení výsledků kalkulací je společně s komentářem obsaženo v závěru bakalářské práce.
Klíčová slova: kalkulace pojištění; důchodový a penzijní systém; investiční životní pojištění; kapitálové životní pojištění; pojistná matematika
Název práce: Analysis of the Insurance Products for Additions to Reserves
Autor(ka) práce: Sýkora, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Plojhar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on analysis of products of reserve-making life insurance. This category includes capital and investment life insurance. First of all, these types of insurance are described in theoretical part with explanation of their key parameters and principals of functioning. In conformity with reserve-making life insurance is also described the retirement (pension) system in the Czech Republic. Final chapter of theoretical part includes the topic of insurance maths. The practical part is focused on particular model calculations of life insurance. These calculations are made in insurance programs and clarify the values of insurance amounts during the time of insurance. The goal of this thesis is to show if these types of insurance are the suitable way how to save money for the retirement or not. The conclusion of calculation results is included in the ending chapter together with final comment.
Klíčová slova: calculation of insurance; investment life insurance; capital life insurance; insurance maths; retirement and pension system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 5. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: