Tvorba aplikace o regulaci využívání rádiového spektra ve vazbě na otevřená data ČTÚ

Název práce: Tvorba aplikace o regulaci využívání rádiového spektra ve vazbě na otevřená data ČTÚ
Autor(ka) práce: Hubík, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Novák, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je popsat tvorbu aplikace určenou pro snadnější orientaci ve využívání rádi-ového spektra v České republice a publikaci dat využívaných aplikací jako otevřených dat. Nejdříve práce popisuje otevřená data, jejich význam a způsob práce s nimi. Na tuto část nava-zují analýzy problematiky, dostupných dat a výběr metodiky jak pro vývoj aplikace, tak pro publikaci otevřených dat. Následuje popis postupu tvorby aplikace a její uvedení do provozu. Celou práci uzavírá popis procesu publikace otevřených dat.
Klíčová slova: otevřená data; publikace otevřených dat; webová aplikace; rádiové spektrum; Český telekomunikační úřad; COMSODE
Název práce: Creation of the application about regulation of radio spectrum in connection to open data of the Czech Telecommunication Office
Autor(ka) práce: Hubík, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Novák, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is description of creating application designated to improve orienta-tion in radio spectrum usage in the Czech Republic and publication of data used by application as open data. First, the thesis describes open data, its importance and method of working with it. This part is followed by an analysis of issues, analysis of available data and selection of methodology for appli-cation development as well as for open data publication. Description of the process of application development and its launch follows. Whole thesis concludes description of the process for open data publication.
Klíčová slova: radio spectrum; Czech Telecommunication Office; COMSODE; open data; open data publication; web application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 29. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: