Podnikové sociální sítě - kritické faktory úspěchu

Název práce: Podnikové sociální sítě - kritické faktory úspěchu
Autor(ka) práce: Šlahař, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Feige, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Podnikové sociální sítě -- kritické faktory úspěchu se, jak už její název napovídá, zabývá oblastí podnikových sociálních sítí, především jejich zaváděním do pod-niků. Jelikož se jedná o relativně novou technologii, nestačila se ustálit ani terminologie, ani principy, na základě kterých podnikové sociální sítě fungují. Proto jsem si jako cíl práce určil zjištění, jaké kritické faktory vedou k úspěchu zavádění podnikových sociálních sítí do podniků. Tyto faktory jsem čerpal z dostupné literatury a vydaných článků od zahraničních autorů, a proto bylo nutné ověřit platnost těchto faktorů i v českém prostředí. Druhým cí-lem práce byla kategorizace kritických faktorů úspěchu zavádění podnikové sociální sítě do podniku za pomoci Metodiky Adopce a adaptace sociálních sítí. K naplnění prvního cíle došlo rešerší dostupných prací týkajících se této problematiky. Zís-kané kritické faktory úspěchu jsem za pomocí syntézy prostřednictvím shlukové analýzy sloučil do podoby unikátních shluků kritických faktorů úspěchu. Pro ně jsem za pomoci dotazníku nebo interview zjišťoval jejich relevanci v podmínkách českého prostředí. K naplnění druhého cíle jsem použil kategorizaci podnikových sociálních sítí, která je uve-dená v Metodice Adopce a adaptace sociálních sítí. Jednotlivé shluky kritických faktorů úspěchu jsem do konkrétních kategorií přiřazoval metodou párového porovnávání. Výsledkem této práce je souhrn 20 unikátních kritických faktorů úspěchu, které jsou dle průzkumu označeny za relevantní z pohledu jejich vlivu na úspěšnost zavádění podniko-vých sociálních sítí do podniku. Zároveň díky této práci došlo k rozšíření Metodiky Adop-ce a adaptace sociálních sítí o pohled kritických faktorů úspěchu. Kapitoly 2, 3 a část kapitoly 4 mají výkladový charakter. Jejich cílem je vymezit všechny důležité pojmy, které se v práci objevují a zařadit je do kontextu. Druhá část kapitoly 4 se věnuje rešeršní práci při hledání kritických faktorů úspěchu zavádění podnikových sociál-ních sítí do podniku a následně jejich sloučení do unikátních shluků. Kapitola 5 se věnuje ověření relevance těchto shluků v českém prostředí a kapitola 6 přináší kategorizaci ověře-ných shluků na základě Metodiky Adopce a adaptace sociálních sítí.
Klíčová slova: Metodiky Adopce a adaptace sociálních sítí; podnikové sociální sítě; integrace; zavedení; kritické faktory úspěchu
Název práce: Enterprise Social Networks - Critical Success Factors
Autor(ka) práce: Šlahař, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Feige, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis Enterprise Social Networks - Critical Success Factors is, as its name sug-gests, deals with the area of Enterprise Social Networks, especially implementing into the businesses informatics. Since this is a relatively new technology, terminology, nor the prin-ciples aren't stabilize. That's why I choose target of this thesis to determine what critical factors leading to the success of the implementation Enterprise Social networks into the businesses informatics. These factors I gathered from available literature and published articles by foreign authors, and therefore it was necessary to verify the validity of these factors in the Czech market. The second target of this thesis was the categorization of Crit-ical Success Factors of implementing an Enterprise Social Networks by the Methodology for Adoption and Adaptation of Social Networks. To meet the first target I have to search available works on this topic. Gained Critical Suc-cess Factors I have, by using fusion through cluster analysis, merged into a unique clusters of Critical Success Factors. For them I have found out their relevance in Czech market us-ing questionnaire or interview. To meet the second target, I used the categorization of Enterprise Social Networks, which is described in the Methodology for Adoption and Adaptation of Social Networks. Indi-vidual clusters of Critical Success Factors I have assigned into specific categories using the paired comparisons. The result of this thesis is a collection of 20 unique Critical Success Factors that are accord-ing to the survey identified as relevant in terms of their impact on the success of implemen-tation Enterprise Social Networks into the business informatics. At the same time has been extended Methodology for Adoption and Adaptation of Social Networks by the point of Critical Success Factors view. Chapters 2, 3 and Chapter 4 have interpretative character. Their goals are to identify all the important concepts that appear in this thesis and classify them into context. The second part of Chapter 4 is devoted to research of Critical Success Factors of implementing Enter-prise Social Networks into the business informatics and merging them into unique clusters. Chapter 5 is devoted to verify the relevance of these clusters in the Czech market, and Chapter 6 provides categorization of verified clusters based on Methodology for Adoption and Adaptation of Social Networks.
Klíčová slova: implementation; Enterprise Social Networks; integration; Methodology for Adoption and Adaptation of Social Networks; Critical Success Factors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2014
Datum podání práce: 29. 4. 2015
Datum obhajoby: 28. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: