Finanční analýza DZS STRUHAŘOV, a.s

Název práce: Finanční analýza DZS STRUHAŘOV, a.s
Autor(ka) práce: Červová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Dřízal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je teoretické vymezení a aplikování metod finanční analýzy na akciovou společnost DZS STRUHAŘOV. Pomocí absolutních, poměrových a dalších ukazatelů zhodnotit finanční zdraví této společnosti. Dále porovnat základní ukazatele s ukazateli konkurenčního podniku, odvětví a nakonec zhodnotit vliv dotací z evropských a národních fondů na hospodaření společnosti. Období, pro které bude analýza prováděna je v rozmezí let 2010-2013.
Klíčová slova: společnost; ukazatele; analýza; dotace
Název práce: Financial Analysis of DZS STRUHAŘOV Company
Autor(ka) práce: Červová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Dřízal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is a theoretical definition and application of financial analysis methods on the joint-stock company DZS STRUHAŘOV. The thesis should evaluate the financial health of the company using absolute, ratio and other indicators. Its aim is also to compare basic indicators to the indicators of a competitive business, the industry and ultimately assess the impact of subsidies from European and national funds to the financial results of the company. The period for which the analysis has been performed is 2010-2013.
Klíčová slova: indicators; analysis; company; subsidy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: