Použití bayesovských metod v rozhodování o investicích

Název práce: Použití bayesovských metod v rozhodování o investicích
Autor(ka) práce: Sosnovec, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bína, Vladislav
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na použití bayesovských metod při rozhodování a zabývá se obecně vybranými typy investicí a jejich výhodami a nevýhodami. Výsledkem práce jsou zpracované podklady pro rozhodování pro tři možné investice konkrétně pro investování do zlata, fondů a zemědělských pozemků, a to při uvažovaných třech budoucích ekonomických stavech světa -- při ekonomické krizi, stagnaci, růstu. Dále bude do modelu vstupovat zpřesňující expertní odhad možnosti, že nastane ten či onen stav světa. Kromě toho budou výsledky porovnány s variantou rozhodování za nejistoty a budou tak demonstrována úskalí této metody. Práce je zakončena uvedením metod dále rozvíjejících prezentovaný postup a zpřesňujících podklady pro rozhodování.
Klíčová slova: bayesovské metody; zlato; zemědělské pozemky; investice; rozhodování
Název práce: The Use of Bayesian Methods in Investment Decisions
Autor(ka) práce: Sosnovec, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bína, Vladislav
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis points at the application of Bayes methods during the decision making and moreover is interested in general types of investments and their advantages and disadvantages. The output of my thesis is the portfolio of materials used for three possible investments, specifically for gold investments, funds and agricultural lands during three economical conditions of the world - during recession, stagnation and growth. The model will be furthemore entered by expert's accurate estimation of possibilities that one or another condition of the world will happen. Apart from this, results will be compared with the variation of decision making during the uncertainty and thanks to this, we will demonstrate the difficulties of this method. My thesis ends with the presentation of methods which develop the process and specify the groundwork for decision making.
Klíčová slova: gold; investment; bayesian methods; decision; agricultural land

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: