Vylepšení procesu digitální podpory použitím osvědčených postupů přístupem ITIL, Kanban a TOC v multikulturním prostředí

Název práce: Improvement of digital support process using ITIL best practices, Kanban and TOC in multicultural environment
Autor(ka) práce: Králik, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kalantar Hormozi, Kaveh
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Many companies today have to deal with business processes optimization, ongoing removal of system obstacles and identifying any bottlenecks laying on the way which are preventing us to reach our goals. I would like to show how we have dealt with similar problems in our case applied in the department of web application maintenance. In the first chapter I will introduce the basic information about the history, environment the company operate in and maintenance activities which are part of the process. Following with description all of the system obstacles and bottlenecks identified in the process and possible solutions or improvements for their elimination. In the last chapter I will present the achieved results after my executing of the proposed improvements and if the expectations have been met or not and what positive or negative influence it has brought.
Klíčová slova: application maintenance; Kanban; reports; system obstacles; theory of constraints; bottlenecks; process KPIs; process improvement
Název práce: Vylepšení procesu digitální podpory použitím osvědčených postupů přístupem ITIL, Kanban a TOC v multikulturním prostředí
Autor(ka) práce: Králik, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kalantar Hormozi, Kaveh
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mnoho společností dnes musí čelit vylepšování podnikových procesů, neustálému odstraňování systémových překážek a identifikaci úzkých míst v systému, které bráni efektivnímu dosahování stanovených cílů. V této diplomové práci popíšu, jak jsme se v společnosti s podobnými problémy vypořádali, v našem případě v oddělení správy a podpory webových aplikací pro jednoho mezinárodního klienta. V první kapitole představím základní informace o historii, prostředí, v kterém pracujeme, dále jednotlivé aktivity, které jsou každodenní součástí zmíněného procesu. Následně popíšu všechny překážky a úzká místa systému identifikovaná v původním procesu a návrh řešení a vylepšení pro jejich efektivní odstranění. V poslední kapitole shrnu dosažené výsledky po průběžné implementaci navržených vylepšení, zda byla plánovaná očekávání naplněna a jaký pozitivní nebo negativní vliv dané změny přinesly.
Klíčová slova: správa a podpora aplikací; reporty; procesní KPI; systémové překážky; Kanban; teorie omezení; úzká místa; optimalizace procesů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45310/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: