Finanční analýza společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s
Autor(ka) práce: Mojžíš, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čámská, Dagmar
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je poskytnout maximálně informativní obraz o finanční situaci společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za účelem posouzení vhodnosti investice z pohledu externího investora. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy, obsahuje základní informace o pojmu finanční analýza, zdrojích informací pro finanční analýzu, horizontální a vertikální analýze, bilančních pravidlech, poměrových ukazatelích, bonitních a bankrotních modelech. Část praktická pak již za použití těchto metod analyzuje konkrétní podnik za období mezi léty 2009 -- 2013. Analýza je rozšířena i o srovnání s konkurenčními společnostmi působícími ve stejném odvětví ekonomické činnosti. Závěr práce obsahuje rekapitulaci nejpodstatnějších poznatků z praktické části a doporučení ohledně vhodnosti vstupu investora.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; pravidla financování; finanční analýza; bankrotní a bonitní modely
Název práce: Financial Analysis of the company Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s
Autor(ka) práce: Mojžíš, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čámská, Dagmar
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on a financial situation of the company Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. for purpose of considering capital investment of external investor. The work is divided into two parts following as theoretical and practical. The theoretical part describes tools of financial analysis. It contains basic information about concept of financial analysis, sources of information, horizontal and vertical analysis, balance rules, ratio analysis, solvency and bankruptcy models. Practical part then applies these tools to analyze mentioned company for the years 2009 -- 2013. The analysis is extended of comparison with competitors operating in the same field of business activities. The end of the work contains a recapitulation of the most fundamental findings from the practical part and suitability of the investment.
Klíčová slova: solvency and bankruptcy models; ratio analysis; horizontal and vertical analysis; balance rules; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 3. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: