Hrozba nezaměstnanosti v době hospodářské krize

Název práce: Hrozba nezaměstnanosti v době hospodářské krize
Autor(ka) práce: Harudová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hospodářskou krizí v Evropské unii a České republice. Nejdříve krátce komentuje dvě největší krize, a to z 19. a 20. století, a poté zkoumá vývoj dosud ještě probíhající krize v Evropské unii. Je zde popsán vznik krize v USA v roce 2008 a její následný přesun do Evropy. Důkladnější analýza nezaměstnanosti v době krize je provedena v praktické části, zejména se zaměřením na Českou republiku. Ne-zaměstnanost v době hospodářské krize je ve středu pozornosti práce. Vytvořený model logistické regrese vykazuje závislost nezaměstnanosti na vybraných faktorech. Práce také zhodnocuje vývoj nezaměstnanosti v České republice, porovnává její vývoj v jednotlivých krajích a v poslední řadě podává přehled o trhu práce v okrese Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: nezaměstnanost; trh práce; hospodářská krize
Název práce: Set of Menace connected with Unemployment at Economic Crisis Time
Autor(ka) práce: Harudová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work deals with the economic crises in the European Union and the Czech Republic. There are preliminary comments on the largest crises from the 19th and 20th centuries followed by an examination of the development of the current crises taking place in the European Union. The origin of the crisis in the USA in 2008 and its subsequent transfer to Europe is documented. Detailed analysis of unemployment in the period of the crisis is carried out in the practical part with a focus on the Czech Republic. Unemployment in the period of the economic crisis is the primary focus of this work. The Logistic Regression model shows the dependence of unemployment on selected factors. The work also evaluates the development of unemployment in the Czech Republic, comparing its development in individual regions and finally giving an overview of the labour market in Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: economic crisis; unemployment; labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2014
Datum podání práce: 28. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46274/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: