Analýza logistických procesů v dané firmě

Název práce: Analýza logistických procesů v dané firmě
Autor(ka) práce: Petrák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Zelená, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce řeší problém rozdělení nákladů mezi přepravované zásilky ve spediční firmě u pronajímaných automobilů. Zaměřuje se na problematiku v oblasti mezinárodních dokládkových přeprav. Cílem práce je vytvoření nového algoritmu, které se bude moci využít v praxi. Vyřešení daného problému vychází z algoritmu, který se používá ve firmě. Vytvořený algoritmus bere v potaz více aspektů, které jsou nutné pro správný výpočet. Data jsou zpracovávána pomocí programu Microsoft Excel. Řešení umožňuje firmě pohled na to, jak jsou přepravované zásilky ziskové či ztrátové. Pomocí analýzy a srovnání výsledků na případové studii se zjistilo, že v současné praxi se dělají, vinou chybných výpočtů, špatná rozhodnutí. Na základě analýzy je možné porovnat výsledky rozpočítaných nákladů. Algoritmus a jeho výsledky umožní firmě dělat správná rozhodnutí, především v oblasti obchodu. Přínosem této práce je aplikování nové metody výpočtu do praxe.
Klíčová slova: zasilatelství; zásilky; náklady; rozdělení
Název práce: Analysis of Logistics Processes in the Firm
Autor(ka) práce: Petrák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Zelená, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis solves the problem of distribution of costs between consignments of charter trucks in the forwarding company. It focuses on issues in the field of international less than truck transportations. The goal is to create a new algorithm that will be used in practice. Solving of the problem is based on the algorithm that is used in the forwarding company. The created algorithm takes into account more aspects which are necessary for the correct calculation. The data is processed by using Microsoft Excel. The solution enables the company to view how consignments are profitable or unprofitable. Through the analysis and comparison of results of the case study was found that in present practice the management makes bad decisions because of erroneous calculations. Based on the analysis it is possible to compare the results of divided costs. The algorithm and its results would allow the company to make right decisions especially in trade department of the company. The contribution of this thesis is the application of the new calculation method into practice.
Klíčová slova: forwarding; costs; dividing; consignments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: