Finanční analýza podniku

Název práce: Finanční analýza podniku
Autor(ka) práce: Hrášek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Hezina, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce hodnotí finanční strukturu malého podniku. Práce je rozdělana na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována popisu teoretického aparátu finanční analýzy se zaměřením na malý podnik. Praktická část je věnována stavu malých a střednich podniků v ČR, odvětví ve kterém se zvolený podnik nachází a hlavní část je věnována aplikaci teoretických znalostí na zvolený podnik. V závěrečné části je SWOT analýza a v samotném závěru je zhodnocení finančního stavu podniku a návrhy na možné uplatnění firmy do budoucna.
Klíčová slova: Altman; IN01; likvidita; zadluženost; rentabilita; OKEČ 15.8; MSP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: