Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty

Název práce: Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty
Autor(ka) práce: Nosková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomová práce je "Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty". Guerilla marketing je druh marketingového nástroje používaný při netradičních, inovativních a někdy až šokujících reklamních kampaních. Součástí práce je analýza právního prostředí upravující tuto oblast. Právní úprava reklamy v českém právním řádu spadá jak pod veřejnoprávní, tak i soukromoprávní regulaci. V rámci práce byl proveden průzkum dotazníkovým šetřením s běžnou veřejností se zaměřením na obecnou znalost pojmu guerilla marketing. Další část výzkumu proběhla s odborníky z praxe komunikačních agentur a byly zpracovány jejich názory na situaci aktuálního dění na reklamním trhu. Praktická část je zakončena komparací českého právní úpravy reklamy s úpravou v americkém právu.
Klíčová slova: nekalá soutěž; komunikační agentura; občanský zákoník; generální klauzule; guerilla marketing
Název práce: Guerilla marketing and its legal and advertising aspects
Autor(ka) práce: Nosková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this thesis is "Guerilla marketing and its legal and advertising aspects". Guerilla marketing is a type of marketing tool used for nontraditional, innovative and sometimes shocking advertising campaigns. This thesis contains an analysis of the legal environment regulating this subject. Legal regulation of advertisement in the Czech Republic is a part of both the public and private law regulation. As a part of the thesis a questionnaire survey among the general public was carried out, the public was questioned about knowledge of the concept of guerilla marketing. Another part of the survey was carried out among professionals from communication agencies, their views of the current situation on the advertising market have been compiled. The practical part is concluded by a comparison of the Czech legislation with the legal regulation of advertising in American law.
Klíčová slova: Communication Agency; general clause; unfair competition; Civil Code; guerilla marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48388/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: