Návrh a realizace uživatelského rozhraní aplikací pro Windows Phone 8

Název práce: Návrh a realizace uživatelského rozhraní aplikací pro Windows Phone 8
Autor(ka) práce: Straka, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského rozhraní mobilních aplikací pro operační systém Windows Phone. Hlavním cílem práce je rozšířit metodiku MMSP o podporu návrhu uživatelského roz-hraní mobilních aplikací. Dalším cílem je srovnání uživatelských rozhraní majoritních mobilních operačních systému (Android a iOS) se systémem Windows Phone včetně identifikace výhod uživatelského rozhraní Windows Phone pro běžné uživatele. Tato práce je rozdělena následovně: v první části práce jsou uživatelská rozhraní majoritních mobilních operačních systémů popsána a srovnáním s operačním systémem Windows Phone jsou identifikovány jeho výhody pro běžného uživatele. V dalších částech je práce zaměřena na rozšíření metodiky MMSP. Nejprve je metodika rozšířena o úlohu návrhu uživatelského rozhraní mobilních aplikací, ve které jsou popsány principy návrhu uživatelského rozhraní. Dále je definována role návrháře uživatelského rozhraní mobilních aplikací, která je odpovědná za návrh uživatelského rozhraní. Dále jsou popsány možnosti uživatelského rozhraní aplikací Windows Phone, tak aby byli srozumitelné pro návrháře uživatelského rozhraní. V poslední části je zhodnocena aplikační podpora tvorby uživatelského rozhraní aplikací pro Windows Phone. Tato práce rozšiřuje metodiku MMSP, tak aby podporovala návrh uživatelského rozhraní. Tato práce také vytvořila ucelený přehled informací o uživatelském rozhraní Windows Phone a jeho ovládacích prvcích, který v českém jazyce do této doby nebyl dostupný.
Klíčová slova: metodika; Windows Phone; návrh uživatelského rozhraní; mobilní uživatelské rozhraní; mobilní operační systém
Název práce: Design and execution of user interface of applications for the Windows Phone 8
Autor(ka) práce: Straka, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on design and execution of user interface of mobile applications for the Windows Phone operating system. The main objective is to extend the MMSP methodology by the support of mobile applications' user interface design. Another objective is to compare user interface of the major mobile operating systems (Anroid and iOS) with Windows Phone, and thus to identify advantages of Windows Phone user interface for ordinary users. The thesis is divided as follows: the first part describes user interface of the major mobile operating systems and identifies advantages of the Windows Phone operating system for ordinary users by comparing it with the rest of the major operating systems. The thesis further deals with execution of the MMSP methodology. Firstly, the methodology is extended by the task of mobile application user interface design. This describes the principles of user interface design. Furthermore, the role of the mobile application user interface designer, who is responsible for the design of user interface is defined. The thesis describes the possibilities of Windows Phone user interface applications, so that they are comprehensible to the user interface designers. Moreover, the thesis evaluates the application support of user interface application creation for Windows Phone, in the last chapter. The thesis extends the MMSP methodology, in a way that it supports user interface design. The thesis also creates a comprehensive summary of Windows Phone user interface and its operating elements, which has not been available in Czech until now.
Klíčová slova: Windows Phone; mobile operation system; user interface designing; mobile user interface; methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47666/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: