Obchod s ropou v České republice a jeho zajišťování

Název práce: Obchod s ropou v České republice a jeho zajišťování
Autor(ka) práce: Hašek, Milan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována tématu obchodu s ropou v České republice a obchodování s ní. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje základním charakteristikám ropy, její historii a obchodování s touto komoditou. Druhá kapitola popisuje obchod České republiky s ropou - způsoby zásobování, a také statistiky obchodu s ropou a ropnými produkty. Poslední kapitola se zaměřuje na zajišťování ropy a ropných produktů nejen státem, ale také podniky. Cílem práce je popsat fungování obchodu s ropou v České republice a poskytnout tak ucelený pohled na tuto problematiku. .
Klíčová slova: zajišťovací operace; ropa; obchod; Česká republika
Název práce: Oil trade in the Czech Republic and its hedging
Autor(ka) práce: Hašek, Milan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis is dedicated to the topic of oil trade in the Czech Republic and its hedging. The bachelor's thesis is divided into the three main chapters. The first chapter is focused on the basics of oil characteristics, history and trading. The second chapter describes the oil trade in the Czech Republic - methods of supply, as well as the statistics of oil trade and trade with petroleum products. The last chapter is focused on the hedging of oil and petroleum products not just by the state, but also by the companies. The main target of my bachelor's thesis is to describe the process of oil trade in the Czech Republic and provide the comprehensive information about these issues.
Klíčová slova: hedging; Czech Republic; trade; oil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46840/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: