Virtualizace serverů a aplikací pomocí Docker

Název práce: Virtualizace serverů a aplikací pomocí Docker
Autor(ka) práce: Tomášek, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá virtualizací na úrovni operačního systému pomocí Docker. Cílem práce je seznámení čtenáře s tématem a vytvoření vlastního kontejneru se zvolenou aplikací. Dosažení stanovených cílů spočívá ve vyhledávání a prostudování dostupných relevantních materiálů a schopnosti tyto informace zpracovat a využít v rámci vytvoření kontejneru s aplikací. Práce v úvodu nejprve zmiňuje téma virtualizace, stručně popisuje historii a druhy virtualizace, které jsou v současnosti využívány. V další části se práce věnuje řešení Docker a všem dalším informacím potřebným k základnímu pochopení tématu a praktické úlohy. Hlavní část práce představuje instalaci a konfiguraci prostředí Docker a následné stažení a spuštění kontejneru s aplikací. Dále pak dokumentuje postup, který autor použil pro návrh a vytvoření kontejneru se zvolenou aplikací.
Klíčová slova: Octopussy; Virtualizace; Kontejner; Docker; Linux
Název práce: Server and application virtualization via Docker
Autor(ka) práce: Tomášek, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis covers virtualization at level of operation system using a new solution called Docker. The aim is to introduce the topic and to describe how to create Docker container. The key to achieve those objectives lies in identifying and studying available relevant materials and processing the information gained from the study in order to create an application container. As an introduction to the topic of Docker, the theses briefly mentions the history of virtualization and currently used sorts of virtualization. It describes Docker and necessary knowledge for basic understanding of the issue and further practical sections of thesis. The main part of this thesis sheds light on installation and configuration of Docker, download and launch of already existing Docker container. Furthermore it documents how the author designs and creates his own application container with preselected app.
Klíčová slova: Octopussy; Container; Linux; Virtualization; Docker

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: