Možnosti a meze využití zámku Lobkovice

Název práce: Možnosti a meze využití zámku Lobkovice
Autor(ka) práce: Velátová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Svoboda, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje současné postavení zámku Lobkovice v cestovním ruchu. Teoretická část práce obsahuje uvedení do problematiky cestovního ruchu a kulturního cestovního ruchu. Následně se práce věnuje turistické oblasti Mělnicko a samotnému zámku Lobkovice. Podává detailní analýzu zámku, včetně jeho vývoje, současného stavu a nabídky. Práce se snaží o objektivní zhodnocení situace zámku, jeho kladů i záporů. Součástí práce je i SWOT analýza. Stěžejní část je pak věnována vlastním návrhům možností využití zámku a jeho rozvoje při využití teoretických poznatků o kulturním cestovním ruchu a event tourismu a praktických poznatků o samotném zámku ve sféře kulturně vzdělávací a komerční. Návrhy využití jsou doplněny o doporučení do nejbližší budoucnosti.
Klíčová slova: kulturního cestovní ruch; památková péče ; Zámek Lobkovice a region Mělnicko
Název práce: Possibilities and limits of the castle Lobkovice
Autor(ka) práce: Velátová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Svoboda, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyzes the current status of the castle Lobkovice in tourism. The theoretical part contains the introduction to the tourism and cultural tourism. Subsequently, the work focuses on tourist area Mělnicko and castle Lobkovice. It provides a detailed analysis of the castle, including its development, current status and the offer. Thesis seeks an objective assessment of the situation of the castle, its pros and cons. The work also includes a SWOT analysis. The fundamental part is devoted to the possibility of using its own proposals castle and its development in the use of theoretical knowledge about the cultural tourism and event tourism and practical knowledge about the castle in the sphere of cultural educational and commercial. Suggestions of use are complemented by recommendations in the near future.
Klíčová slova: cultural tourism; Castle Lobkovice and region Mělnicko; Historic preservation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 8. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49100/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: