Hlavní aktéři ekonomické diplomacie v ČR - dynamika změn

Název práce: Hlavní aktéři ekonomické diplomacie v ČR - dynamika změn
Autor(ka) práce: Frišaufová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou diplomacií České republiky, konkrétně jejími hlavními aktéry -- Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu -- a dynamikou změn jejich vztahu. Cílem práce je analýza stěžejní linie interakce těchto aktérů, proto se hlavní část práce soustředí na tři nejzásadnější mezníky interakce ministerstev. A to přelomy let 1998/1999, 2010/2011 a rok 2014, který je nejvíce klíčovým, jelikož zhodnocuje aktuální dění mezi aktéry a současný stav ekonomické diplomacie ČR.
Klíčová slova: zahraniční úřad; nestátní aktéři; Klientské centrum pro export; duální systém; institucionální uspořádání; Ministerstvo průmyslu a obchodu; ekonomická diplomacie; Ministerstvo zahraničních věcí; CzechTrade
Název práce: The main actors of the economic diplomacy in the Czech Republic - dynamics of change
Autor(ka) práce: Frišaufová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with economic diplomacy of the Czech Republic, particularly it deals with its main actors -- Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Industry and Trade -- and dynamics of changes of their relationship. The aim of the thesis is an analysis of crucial interaction between these two actors thus the essential part of the paper is focused on three fundamental events of ministerial interaction. The turns of the year 1998/1999, 2010/2011 and the year 2014, which is a key component of the thesis since it covers current situation between actors and contemporary condition of the Czech economic diplomacy
Klíčová slova: non-state actors; CzechTrade; Ministry of Industry and Trade; economic diplomacy; foreign office; Ministry of Foreign Affairs; Client centre for export; organizational arrangements; competition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: