Dopady změn Indikačního seznamu na vybrané lázeňské zařízení

Název práce: Dopady změn Indikačního seznamu na vybrané lázeňské zařízení
Autor(ka) práce: Nuhlíčková, Dita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prozkoumat, jak se změna Indikačního seznamu z roku 2012 projevila na konkrétním lázeňském zařízení, tedy na Lázních Velké Losiny, s. r. o. Práce zachycuje změny a dopady, které nastaly v důsledku této novely, a porovnává současnou situaci v lázních se stavem před novelizací. Komparuje i vývoj v lázních Velké Losiny s vývojem, který byl zaznamenán v rámci českého lázeňství jako celku. Obsahem práce je teoretické vymezení pojmů z oblasti lázeňství, popis současného stavu lázeňství v České republice a Indikačního seznamu a jeho změn. V další části se práce věnuje představení Velkých Losin a poté následuje samotná analýza dopadů změn Indikačního seznamu na Lázně Velké Losiny.
Klíčová slova: Indikační seznam; cestovní ruch; Velké Losiny; lázeňství
Název práce: The impact of changes of the Indication list on the selected spa facility
Autor(ka) práce: Nuhlíčková, Dita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to examine how the amendment to the Indication list out of 2012 influenced the particular spa facility, namely Lázně Velké Losiny, s. r. o. The thesis describes changes and impacts that have occurred as a result of this amendment, and it compares the current situation in the spa with the state prior to the amendment. It also compares the development in Lázně Velké Losiny with the development, which was recorded in the Czech spa industry as a whole. The thesis defines the basic terminology of spa industry, the description of the current state of spas in the Czech Republic as well as the Indication list including its changes. The next part focuses on the introduction of Velké Losiny followed by the actual impact analysis of changes of the Indication list on Lázně Velké Losiny.
Klíčová slova: tourism; Velké Losiny; spa industry; Indication list

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: