Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu

Název práce: Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu
Autor(ka) práce: Leimerová, Magdalena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu cílí na detailní představení podoby české politiky životního prostředí od roku 1990. První kapitola práce objasňuje teorii environmentální politiky a udržitelného rozvoje -- přibližuje například jednotlivé druhy environmentálních nástrojů či aktéry a cíle environmentální politiky. Další tři kapitoly se o tuto teorii opírají a detailně charakterizují hlavní pilíře politiky životního prostředí ČR, resp. ČSFR. Vývoj české environmentální politiky je v práci rozdělen do několika fází, přičemž klíčový mezník představuje vstup ČR do EU. V závěrečné kapitole práce shrnuje vývoj české environmentální politiky, komparuje ji s environmentální politikou EU a nabízí zhodnocení její současné podoby.
Klíčová slova: environmentální politika EU; udržitelný rozvoj; Státní politika životního prostředí ČR; environmentální politika ČR; environmentální politika; ochrana životního prostředí
Název práce: The development and orientation of the Czech environmental politics in the historical and geopolitical context
Autor(ka) práce: Leimerová, Magdalena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma essay named The development and orientation of the Czech environmental politics in the historical and geopolitical context aims to introduce in detail the forms of the Czech environmental politics since 1990. The first chapter of the essay provides readers with the theory of environmental politics and sustainable development, for example with different types of environmental instruments, actors or goals. Three following chapters are grounded in this theory and in detail introduce the main pillars of the environmental politics of the Czech Republic, or rather CSFR. The development of the Czech environmental politics is in the essay divided into a few phases, the accession to the EU represents the main milestone. The fourth chapter summarizes the development of the Czech environmental politics, compares it with the environmental politics of the EU and offers the evaluation of the current form of the Czech environmental politics.
Klíčová slova: the environmental politics of the Czech Republic; environmental politics; sustainable development; the State Environmental Policy of the Czech Republic; the environmental politics of the EU; environmental protection

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 9. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44629/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: