Spotřebitelské úvěry bankovních a nebankovních institucí

Název práce: Spotřebitelské úvěry bankovních a nebankovních institucí
Autor(ka) práce: Klárová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Rajl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry poskytovanými bankovními a nebankovními institucemi v České republice. Cílem práce je srovnat přístup poskytovatelů (úvěrujících), reprezentujících danou skupinu, ke klientům (úvěrovaným). V práci jsou definovány nejdůležitější pojmy úzce související s danou problematikou, regulatorní opatření a zákony, která se na tuto oblast podnikání vztahují. Je podrobně popsán proces poskytování úvěrů od žádosti o úvěr po splácení, případně nesplácení, úvěru, včetně stručné zmínky o psychologii dlužníka a vlivu reklamy na jeho rozhodování. Pozornost je věnována registrům, ke kterým mají jednotliví poskytovatelé přístup. V praktické části jsou rozebrány vybrané bankovní a nebankovní instituce a zhodnocen jejich odlišný nebo srovnatelný přístup k poskytování spotřebitelských úvěrů.
Klíčová slova: spotřebitelský úvěr; bankovní instituce; nebankovní instituce
Název práce: Consumer loans provided by banking and non-banking institutions
Autor(ka) práce: Klárová, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Rajl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with consumer loans provided by banking and non-banking institutions in the Czech Republic. The aim is to compare the access of providers, representing concrete group, to clients. The thesis defines the most important concepts which are closely related to this issue, likewise regulations and laws that apply to this area of business. It describes in detail the process of loans providing, from loan application to loan repayment, alternatively not repaying the loan, including a brief mention about the psychology of the debtor and the effect of advertising on one's decision. Attention is paid to registers which are accessible to the individual providers. The practical part deals with selected banking and non-banking institutions and evaluates their different or comparable access to consumers.
Klíčová slova: non-banking institution; consumer loan; banking institution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51898/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: