Vliv míry rigidity trhu práce na nezaměstnanost ve vybraných zemích EU v letech 2014 a 2015

Název práce: Vliv míry rigidity trhu práce na nezaměstnanost ve vybraných zemích EU v letech 2014 a 2015
Autor(ka) práce: Soustružník, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vliv míry rigidity trhu práce na dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost absolventů v České republice, Francii a Velké Británii za uplynulých 15 měsíců. Regulace se označuje za nedílnou součást trhu práce, neboť je jejím primárním cílem ochrana práv zaměstnanců a zaměstnavatelů, čímž dochází k utlumení rychlosti adaptace na tržní změny. Práce přináší komparaci zákoníků práce včetně zhodnocení dalších rigidních faktorů ovlivňujících flexibilitu trhu práce a tato fakta následně aplikuje na vývoj míry nezaměstnanosti v daných zemích. Spojení analýzy dat s teoretickými poznatky vede k závěru, že vztah mezi mírou rigidity a nezaměstnaností je negativní, tedy více strnulý pracovní trh vede k vyšší jak dlouhodobé nezaměstnanosti, tak i vyšší nezaměstnanosti mladých lidí.
Klíčová slova: dlouhodobá nezaměstnanost; nezaměstnanost absolventů škol; rigidita; trh práce; regulace
Název práce: The influence of labour market rigidity level on unemployment in selected EU countries in 2014 and 2015
Autor(ka) práce: Soustružník, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the impact of labour market rigidity on long-term and youth unemployment in the Czech Republic, France and Great Britain over the last 15 months. A regulation becomes an integral part of the labour market, since its primary objective is to protect the rights of employees and employers, thereby it leads to dampening the speed of adaptation to market changes. The thesis provides a comparison of Labour Codes, including the assessement of other factors affecting labour market flexibility. The facts are subsequently applied to the development of unemployment rates in all three countries. Combining data analysis and theoretical research, I reached the conclusion that the relation between rigidity level and unemployment rate is negative. This means that the more rigid labour market is the higher long-term and youth unemployment causes.
Klíčová slova: rigidity; labour market; youth unemployment; regulation; long-term unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: