Pracovní doba a doba odpočinku

Název práce: Pracovná doba a doba odpočinku
Autor(ka) práce: Vansáčová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je získať ucelený pohľad na problematiku aplikácie ustanovení zákonníka práce o pracovnej dobe a dobe odpočinku do bežnej praxe, poukázať na prípadné nerovnosti signalizujúce porušovanie právnych predpisov, a tým poskytnúť priestor k odbornej diskusii o možných príčinách a následkoch daného skutkového stavu, ako aj o návrhoch, ako zistené deficity eliminovať resp. úplne odstrániť. Hlavný pilier tejto bakalárskej práce tvoria stanovené hypotézy, ktoré vyslovujú konkrétne predpoklady porušovania ustanovení zákonníka práce o pracovnej dobe a dobe odpočinku. Analýzou výsledkov dotazníkového prieskumu a následnou autentifikáciou stanovených hypotéz dochádza k naplneniu stanoveného cieľa. Bakalárska práca sa v prvej kapitole primárne zaoberá charakteristikou úpravy pracovnej doby a doby odpočinku z teoretického hľadiska. V druhej a tretej kapitole dochádza k špecifikovaniu cieľov výskumu a výskumného problému a následnému stanoveniu a charakterizovaniu výskumných hypotéz. Štvrtá kapitola popisuje výskumné metódy a výskumný súbor. Analýza výsledkov dotazníkového prieskumu je podrobne charakterizovaná v piatej kapitole. V poslednej časti dochádza k zhodnoteniu autentifikácie stanovených hypotéz. Vďaka tomuto zhodnoteniu je možné dôjsť k záveru, či a príp. v akej miere dochádza k asymetrii v aplikácii právnych ustanovení v praxi.
Klíčová slova: pracovná doba a doba odpočinku; pracovná pohotovosť; doba odpočinku; nepretržitý odpočinok v týždni; nepretržitý odpočinok medzi dvomi smenami; práca nadčas; bezpečnostná přestávka; prestávky v práci; evidencia pracovnej doby ; rozvrhnutie pracovnej doby ; dĺžka pracovnej doby
Název práce: Pracovní doba a doba odpočinku
Autor(ka) práce: Vansáčová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je získat ucelený pohled na problematiku aplikace ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku do běžné praxe, poukázat na případné nerovnosti signalizující porušování právních předpisů, a tím poskytnout prostor k odborné diskusi o možných příčinách a následcích daného skutkového stavu, jak i o návrzích, jak zjištěné deficity eliminovat resp. zcela odstranit. Hlavní pilíř této bakalářské práce tvoří stanovené hypotézy, které vyslovují konkrétně předpoklady porušování ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku. Analýzou výsledků dotazníkového průzkumu a následnou autentifikací stanovených hypotéz dochází k naplnění stanoveného cíle. Bakalářská práce se v první kapitole primárně zabývá charakteristikou úpravy pracovní doby a doby odpočinku z teoretického hlediska. Ve druhé a třetí kapitole dochází k specifikovaní cílů výzkumu a výzkumného problému a následnému stanovení a charakterizování výzkumných hypotéz. Čtvrtá kapitola popisuje výzkumné metody a výzkumný soubor. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu je podrobně charakterizována v páté kapitole. V poslední části dochází ke zhodnocení autentifikace stanovených hypotéz. Díky tomuto zhodnocení je možné dojít k závěru, zda a příp. v jaké míře dochází k asymetrii v aplikaci právních ustanovení v praxi.
Klíčová slova: nepřtržitý odpočinek v týdnu; bezpečnostní přestávka; rozvržení pracovní doby ; délka pracovní doby ; pracovní doba a doba odpočinku; nepřetržitý odpočinek mezi dvomi směnami; evidence pracovní doby ; přestávky v práci; práce přesčas; doba odpočinku; pracovní pohotovost
Název práce: Working hours and rest periods
Autor(ka) práce: Vansáčová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to obtain a comprehensive view on the application of the provisions of the Labour Code on working time and rest periods to current practice issue, highlight potential inequalities signaling infringements and thus provide a forum for professional discussion about the possible causes and consequences of the facts and on the proposal as determined deficits eliminate or remove completely. The main pillar of this thesis consists of hypotheses which explicitly fores specifically the violation of the provisions of the Labour Code on working time and rest periods. By analyzing the results of the questionnaire and subsequent authentication set of hypotheses leads to fulfillment of the objectives. Thesis deals in the first chapter primarily with the characteristics of working time and rest time from a theoretical point of view. In the second and third chapter, the specific goals of research and the research of the problem are defined and also the setting and characterization of the research hypotheses. The fourth chapter describes the research methods and research file. Analysis of the results of the questionnaire is characterized in detail in the fifth chapter. In the last part there is a set of hypotheses assessment authentication. With this assessment, it is possible to conclude whether, and if necessary what is the extent to which there is asymmetry in the application of legal provisions in practice.
Klíčová slova: overtime; working breaks; job readiness; continuous rest in the week; working hours and rest periods; rest periods; continuous rest between shifts; distribution of working hours; length of working time; safety breaks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: