Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky

Název práce: Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky
Autor(ka) práce: Marková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolman, Ondřej
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Slovenská republika přijala euro k 1. lednu 2009. Tato bakalářská práce se zabývá tématem, zda pro Slovensko bylo toto přijetí výhodné, či nikoliv. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola uvádí do problematiky eura, jeho historického vývoje a také procesů integrace, které probíhaly v Evropě již po 2. světové válce. Druhá kapitola poté popisuje, jak se Slovensko na samotné přijetí eura připravovalo, a také postupné plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Poslední kapitola shrnuje jednotlivé výhody a nevýhody přijetí eura. Jednak ty, které Slovenská republika sama očekávala a poté také ty, které se v zemi opravdu projevily. Výsledkem této práce je zjištění, že přijetí společné měny eura bylo pro Slovenskou republiku výhodné, a to převážně z pohledu zahraničního obchodu.
Klíčová slova: zavedení měny; Euro; Slovenská republika
Název práce: Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic
Autor(ka) práce: Marková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kolman, Ondřej
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Slovak Republic adopted Euro at first of January 2009. Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic are compared in this bachelor's thesis. Work is divided into three chapters. In first chapter, problematic and historic development of integration processes after WW2 are introduced. Preparations for Euro adoption in Slovak Republic and Maastrichts convergence criteria observance are stated in chapter two. In the last chapter each advantages and disadvantages are summarized. This work finds, that adoption of Euro was for Slovak Republic convenient, mainly for foreign trade.
Klíčová slova: currency adoption; Euro; Slovak Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: