Dědické právo v teorii a praxi

Název práce: Dědické právo v teorii a praxi
Autor(ka) práce: Blodková, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce "Dědické právo v teorii a praxi" se zabývá dědickým právem platným na území České republiky. V teoretické části se věnuji stručnému vývoji dědického práva, a to od práva římského až po současnost, popisuji předpoklady vzniku dědického práva a jeho průběh včetně možností nenabytí dědického práva z pohledu Nového občanského zákoníku. Důraz je kladen na nejvýraznější změny mezi novým a starým občanským zákoníkem v oblasti dědického práva a na opětovné zavedení některých institucí. V praktické části je rozebrána závět alografická a následně popsán průběh pořízení závěti u notáře.
Klíčová slova: nabytí dědictví; dědic; zůstavitel ; dědické právo; zákonná posloupnost; Nový občanský zákoník
Název práce: Inheritance law in theory and practice
Autor(ka) práce: Blodková, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of the Bachelor thesis "Inheritance law in theory and practice" deals with the law of succession applicable in the Czech Republic. In the theoretical part I pay attention to development of inheritance law, from Roman law to the present, after that I describe preconditions of inheritance law and its progress, including the possibility refusal of inheritance rights from the perspective of the New Civil Code. I put the emphasis on the most important changes between the former and the new Civil Code in the law of succession and on repeated implementation of some institutions. In the practical part there is analysed last will and then described the progress of the will by the notary. The practical part analyses last will and describes the process of acquisition of the will from the notary.
Klíčová slova: heir; New Civil Code; testator; succession; acquisition of inheritance; inheritance law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49310/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: