Schopnost bonitních a bankrotní modelů předpovědět problémy v podniku

Název práce: Schopnost bonitních a bankrotní modelů předpovědět problémy v podniku
Autor(ka) práce: Hrušková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem bonitních a bankrotních modelů. Cílem práce je analyzovat jak jsou jednotlivé bonitní a bankrotní modely schopny předpovědět problémy v podniku. Bonitní a bankrotní modely jsou aplikovány na 25 podniků, které se během svého života dostaly do problémů. Jedná se převážně o společnosti s ručeným omezeným, ale také jsou v této práci analyzovány i akciové společnosti. Celkem je analyzováno pět odvětví. Odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladování a odvětví profesních, vědeckých a technických činností. Analyzováno je pět bonitních a bankrotních modelů. Altmanův model, model IN05, Tafflerův model, Springate analýza a Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy, která je zpracována ve dvou modifikacích.
Klíčová slova: Springate analýza; Tafflerův model; model IN05; bonitní a bankrotní modely; Altmanův model; Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy
Název práce: Ability of creditworthy and bankruptcy models to predict problems in the enterprise
Autor(ka) práce: Hrušková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with analysis of creditworthy and bankruptcy models. The aim is to analyze how are individual creditworthy and bankruptcy models able to predict problems in the company. Creditworthy and bankruptcy models are applied to 25 companies, which were facing problems during their life. These are mainly limited liability companies, but also there are joint-stock companies. A total of five sectors is analyzed. Manufacturing industry, construction, wholesale and retail trade, transportation and warehousing and professional, scientific and technical activities. Five creditworthy and bankruptcy models are analyzed: Altman model, model IN05, Taffler model, Springate analysis and balance analysis system according to Rudolf Doucha, which is used in two variants.
Klíčová slova: Springate analysis; model IN05; Altman model; creditworthy and bankruptcy models; balance analysis system according to Rudolf Doucha; Taffler model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 13. 5. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50446/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: