Greece and the Eurozone

Název práce: Greece and the Eurozone
Autor(ka) práce: Kuchta, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is a complex overview into the nature and causes of the Greek crisis. It inquires lost competitiveness in Greece and the role of the Eurozone in this process. It is a deep analysis covering wide range of issues regarding Greek crisis: creation of the Eurozone as an optimal currency area, Greek structural problems, Eurocage problem, and cheap credit boom resulting in overconsumption and welfare state creation. Moreover, it offers unorthodox explanation of the Greek crisis through the Austrian monetary business cycle theory. Final part discuss outcomes of this crisis and possible solutions. Its purpose is to offer complex information and knowledge about Greek crisis to both, professionals and noon-professionals. Its findings are that bad institutional set up of the Eurozone since its establishment is the main cause behind current crisis.
Klíčová slova: Eurocage; Greek crisis; Eurozone; monetary business cycle
Název práce: Greece and the Eurozone
Autor(ka) práce: Kuchta, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto bakalárska práca ponúka komplexný pohľad na problematiku Gréckej krízy. Skúma príčiny straty konkurencieschopnosti zo strany Grécka a rolu Eurozóny v tohto procesu. Ide o hĺbkovú analýzu pokrývajúcu široký záber tém: vznik Eurozóny ako optimálnej menovej zóny, Grécke štrukturálne problémy, problém "Euroklietky" a úverového boomu, ktorý vyústil v nadspotrebe a budovaní štátu blahobytu. Ďalej ponúka nekonvenčné vysvetlenie Gréckej krízy s pomocou Rakúskej teórie monetárneho hospodárskeho cyklu. Na záver diskutuje súčasnú situáciu a možné východiská. Jej účelom je ponúknuť komplexné informácie a poznatky o Gréckej kríze nielen pre odborníkov z oblasti ekonómie, ale aj laikov. Záverom je, že hlavnou príčinou Gréckej krízy bolo chybné inštitucionálne nastavenie Eurozóny už pri jej vzniku.
Klíčová slova: monetárny hospodársky cyklus; Grécka kríza; Eurozóna; Euroklietka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2015
Datum podání práce: 22. 5. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: