Komparace dopadů světové finanční krize na hospodářství Irska a Islandu v letech 2008 - 2014

Název práce: Komparace dopadů světové finanční krize na hospodářství Irska a Islandu v letech 2008 - 2014
Autor(ka) práce: Šmerdová, Iva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů světové finanční krize na hospodářství Irska a Islandu. Teoretická část práce se nejprve věnuje teorii hospodářského cyklu a s tím související charakteristice finanční krize. Dále je popsán pohled jednotlivých ekonomických škol na vytváření deficitu státního rozpočtu a veřejného zadlužení. V praktické části je analyzováno předkrizové období, ve kterém oba státy zažívaly ekonomický rozmach. Zároveň však toto období provázely negativní jevy, které dopady krize umocnily. Přes spouštěcí moment, v podobě pádu americké banky Lehman Brothers, práce popisuje kolaps bankovního sektoru obou států a jimi zvolená vládní opatření. Dále se text zabývá komparací dopadů krize na hospodářství Irska a Islandu pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. Výsledky hodnocení jsou především zaměřeny na současný stav hospodářství a jeho předpokládaný budoucí vývoj. Ačkoli se oběma státům podařilo nastartovat opětovný ekonomický růst, stále se musí vypořádat s některými problémy, které krize zanechala. V případě Irska se jedná převážně o vysoký vládní dluh a nezaměstnanost, Island se zase potýká s nastavenými kapitálovými kontrolami, volatilitou měny a s tím spojenou cenovou stabilitou. Oba státy také trápí vysoký soukromý dluh, obnova bankovního sektoru a jeho důvěry. Jejich perspektivy jsou nicméně pozitivní a situace se má stále zlepšovat. Hypotéza, že hospodářství Islandu je na tom v současné době lépe a má větší růstový potenciál než ekonomika Irska, byla na základě provedené analýzy a komparace vybraných ekonomických ukazatelů vyvrácena.
Klíčová slova: bankovní krize; Finanční krize; Island; hospodářský cyklus; Irsko
Název práce: Comparison of the impacts of the global financial crisis on the economies of Ireland and Iceland in the years 2008-2014
Autor(ka) práce: Šmerdová, Iva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to evaluate the impact of the global financial crisis on the economies of Ireland and Iceland. The theoretical part is focused on the theory of the business cycle at first and the associated characteristics of the financial crisis. Then a view of various economic schools on creating the budget deficit and public debt is described. In the practical part the pre-crisis period is analyzed, in which both countries have experienced an economic boom. At the same time, however, this period was accompanied by negative effects which amplified the impacts of the crisis. Despite a starting torque, the collapse of US bank Lehman Brothers, the thesis describes the collapse of the banking sector of both countries and their chosen government measures. Furthermore, the text deals with comparison of the impact of the crisis on the economies of Ireland and Iceland using selected economic indicators. The evaluation results are primarily focused on the current state of the economy and its expected future development. Although both countries managed to re-start economic growth, they still have to deal with some problems that the crisis left. In the case of Ireland it is largely of high government debt and unemployment, Iceland is struggling with set capital controls, currency volatility and associated price stability. Both states also trouble high private debt, restore of the banking sector and its confidence. However their prospects are positive and the situation should steadily improve. The hypothesis that Iceland's economy is doing better now and has more growth potential than the economy of Ireland, was refused based on the analysis and comparison of selected economic indicators.
Klíčová slova: business cycle; Iceland; Ireland; financial crisis; banking crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 11. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: