Vplyv dane z finančných transakcií na kvalitu trhu: Príklad Francúzska a Talianska

Název práce: The impact of financial transaction tax on market quality: Evidence from France and Italy
Autor(ka) práce: Šramko, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the impact of securities transaction tax (STT) on stock market quality. In order to identify the effects of STT on trading activity and market quality two recent STT introductions in France and Italy are analyzed. The effects are observed on panel data in four periods utilizing several trading activity and market quality measures. Following previous literature difference-in-differences approach is applied using various control groups including German and Spanish equities. The results point to significant decrease in trading activity and increase in bid-ask spreads in France following STT imposition. The impact on volatility is statistically insignificant across different specifications and estimation periods. The results for Italy are inconclusive due to possible contamination by political events, but the evidence indicates decrease in trading activity following STT introduction.
Klíčová slova: Securities Transaction Tax; Volatility; Market Quality; Financial Transaction Tax; Liquidity
Název práce: Vplyv dane z finančných transakcií na kvalitu trhu: Príklad Francúzska a Talianska
Autor(ka) práce: Šramko, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto práca skúma dopad dane z finančných transakcií na kvalitu burzového trhu. Pre identifikáciu efektu dane na obchodnú aktivitu a kvalitu trhu sú analyzované dve nedávne zavedenia transakčnej dane vo Francúzsku a Taliansku. Efekty dane sú pozorované v štyroch rozdielnych obdobiach na niekoľkých indikátoroch kvality trhu. V súlade s predchádzajúcou literatúrou sú efekty skúmané pomocou difference-in-differences využívajúc niekoľko kontrolných skupín vrátane Nemeckých a Španielskych akcií. Výsledky poukazujú na významný pokles obchodnej aktivity a rast bid-ask spreadu vo Francúzsku po zavedení dane. Dopad na volatilitu je štatisticky nevýznamný naprieč rôznymi modelovými špecifikáciami a obdobiami odhadu. Výsledky pre Taliansko sú nepresvedčivé kvôli pravdepodobnej kontaminácií odhadov politickými udalosťami v krajine, ale odhady naznačujú pokles v obchodnej aktivite po zavedení dane z finančných transakcií.
Klíčová slova: Likvidita; Volatilita; Kvalita trhu; Daň z finančných transakcií

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2014
Datum podání práce: 28. 2. 2015
Datum obhajoby: 19. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: