Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace

Název práce: Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace
Autor(ka) práce: Pícha, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Pikhart, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedná se o teoretickou práci. Pojednává o desinterpretaci termínu inflace v ekonomické literatuře. Blíže popisuje změnu významu termínu inflace z růstu peněžní zásoby na růst cen na základě vyplývajícího z akademické diskuse, uvádí některé příklady z literatury, kde je termín "inflace" chybně použit nebo je definován velice nekonkrétně, a popisuje vývoj teorie o inflaci -- kvantitativní teorie peněz -- napříč historií pro zasazení do kontextu. V poslední kapitole práce ukazuje správnost svého tvrzení, že inflace znamená skutečně růst cen, na základě významu teorie nákladů. Práce případně navrhuje pro úplnou přesnost používání dvou odlišných termínů -- inflace měnová (popř. peněžní) a inflace cenová.
Klíčová slova: náklady inflace; terminologie; inflace
Název práce: Inflation - An Increase in the Supply of Money or Increase in the Price Level? An Impact of the Definiton on the Theory of Costs
Autor(ka) práce: Pícha, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Pikhart, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This is paper is purely theoretical. It discusses misinterpretation of the term inflation in economic literature. It describes the transformation of the meaning of the term 'inflation' from increase in the money supply to an increase in the general price level based on academic discussion, it lists examples from economic literature where is the term inflation misused or vaguely described and describes the evolution of the theory of inflation -- the quantity theory of money -- throughout history for fitting in the context. In the last chapter, it demonstrates the correctness of its argument that inflation is indeed an increase in the general price level, based on the meaning of the theory of costs of inflation. Work also proposes, for a complete accuracy, using two different terms -- monetary inflation and price inflation.
Klíčová slova: terminology; inflation costs; inflation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: