Transparentnost rozhodování na lokální úrovni: Případová studie Městské části Praha 10 ve volebním období 2010 - 2014

Název práce: Transparentnost rozhodování na lokální úrovni: Případová studie Městské části Praha 10 ve volebním období 2010 - 2014
Autor(ka) práce: Lišková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá otázkou transparentnosti v lokální politice, v jejich rozhodovacích procesech a otevřenosti vůči občanům. Konkrétně se zaměřuje na politiku obecních zastupitelstvech, s důrazem na Městskou část Praha 10 ve volebním období 2010 -- 2014. Cílem práce je analyzovat, zhodnotit a popsat transparentnost rozhodovacích procesů na Praze 10. Teoretická část práce se zabývá terminologickým vymezením pojmů obce, hl. m. Prahy, městských částí, jejich orgánů a rozhodovacích procesů. Je zde kladen důraz i na otázku míry transparentnosti a otevřenosti radnic vůči jejím občanům. V praktické části jsou analyzovány konkrétní rozhodovací postupy na Praze 10 v souvislosti s programovým prohlášením rady o protikorupční strategii. Nakonec je v diplomové práci analyzován rozhodovací proces o veřejných zakázkách v Městské části Praha 10, konkrétně na analýzu veřejné zakázky "Revitalizace Malešického parku".
Klíčová slova: transparentnost; Malešický park; veřejné zakázky; rozhodování; Městská část Praha 10; lokální politika
Název práce: Transparency of Decision-Making Process at the Local Level: Case Study of the Municipal District Prague 10 during the Election Period 2010 - 2014
Autor(ka) práce: Lišková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master thesis deals with the transparency in decision-making process and with the openness to citizens in local politics. It focuses on the policy of municipal councils, with the emphasis on Municipal district Prague 10 during the election period 2010 -- 2014. Main objective is the analysis, description and evaluation of the transparency of decisions-making process in Prague 10. The theoretical part of the thesis is dealing with definitions of terms: municipalities, Prague, the capital, its districts and decision-making process. The stress is given to the question of the level of transparency and on the openness of town halls to their citizens. In the practical part, the thesis analyzes the concrete decision-making processes in Prague 10 related to an analysis of the Council's statement about the anti-corruption strategy. In the end, it analyzes the decisions-making process about the procurements in Municipal district Prague 10 namely to the analysis of procurements "Revitalization of Malešice Park".
Klíčová slova: local politics; decision-making process; Malešice park; public procurements; Municipal district Prague 10; transparency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2013
Datum podání práce: 5. 1. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: