Silniční přeprava nebezpečných věcí ve společnosti Rusnák s r.o

Název práce: Cestná preprava nebezpečného tovaru v spoločnosti Rusnák s r.o
Autor(ka) práce: Kokindová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Kohútová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá prepravou nebezpečných vecí. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je predstavená Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí ( Dohoda ADR), povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy, triedy nebezpečných látok a predmetov, doklady potrebné pri preprave, používané obaly a bezpečnostné označenia ako aj ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii. V praktickej časti je popísaný konkrétny prípad, ktorý nastal pri preprave nebezpečného tovaru, jeho zhodnotenie a navrhnutie preventívnych opatrení.
Klíčová slova: preprava ; nebezpečné predmety a látky; Dohoda ADR
Název práce: Silniční přeprava nebezpečných věcí ve společnosti Rusnák s r.o
Autor(ka) práce: Kokindová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Kohútová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přepravou nebezpečných věcí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), povinnosti jednotlivých účastníků přepravy, třídy nebezpečných látek a předmětů, doklady potřebné při přepravě, používané obaly a bezpečnostní označení a také ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci. V praktické části je popsán konkrétní případ, který nastal při přepravě nebezpečného zboží, jeho zhodnocení a navržení preventivních opatření.
Klíčová slova: Dohoda ADR; nebezpečné látky a předměty; přeprava
Název práce: Road Transport of Dangerous Goods in the Company Rusnák s r.o
Autor(ka) práce: Kokindová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Kohútová, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Thesis deals with the transport of dangerous goods. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is presented by European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, the obligations of individual participants in the transport, class of dangerous substances and articles, the documents required for carriage, used packaging and safety signs as well as provisions for loading, unloading and handling. The practical part describes the specific case which occurred during the transport of dangerous goods, their assessment and propose preventive measures.
Klíčová slova: transportation; dangerous goods; ADR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50415/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: