Transpozice směrnice 2013/34/EU do českých právních předpisů

Název práce: Transpozice směrnice 2013/34/EU do českých právních předpisů
Autor(ka) práce: Virt, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Valášková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Řešitel bakalářské práce se zabývá transpozicí směrnice 2013/34/EU do českých právních předpisů. V části Právní úprava účetní v EU stručně popisuje vztah českého a evropského práva, shrnuje předchozí evropskou právní úpravu, zejména čtvrtou a sedmou účetní směrnici. Dále podrobněji uvádí důvody přijetí nové účetní směrnice a její strukturu a obsah. A naznačuje další vývoj harmonizace účetních předpisů v EU. V analytické části je řešen hlavní cíl práce, a to samotný proces transpozice nové účetní směrnice do českého právního řádu. A jsou zde také uvedeny některé z nejdůležitějších změn, které nová účetní směrnice přináší.
Klíčová slova: čtvrtá směrnice; sedmá směrnice; transpozice; směrnice 2013/34/EU; účetní výkaznictví; harmonizace práva EU
Název práce: Transposition of Directive 2013/34/EU to the Czech legislation
Autor(ka) práce: Virt, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Valášková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Author of the bachelor thesis deals with the transposition of the Directive 2013/34/EU into the Czech legislation. The first chapter called Legal regulation of accounting in the EU briefly describes the relation between the Czech and the European law, and it summarizes previous European legislation, in particular the Fourth and the Seventh Accounting Directive. It analyses the reasons for implementing the new accounting Directive, its structure and content in detail and suggests next steps in harmonization of accounting rules in the EU. The main focus of the analytical part is the incorporation process of the provisions of the new accounting Directive into the Czech law. The thesis also mentions some of the most important changes implemented in the new accounting Directive.
Klíčová slova: directive 2013/34/EU; financial reporting; harmonization of EU law; transposition; the Fourth Directive; the Seventh Directive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2014
Datum podání práce: 17. 5. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49912/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: