Analyza CSR v podniku

Název práce: Analyza CSR v podniku
Autor(ka) práce: Kasl, Michael
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Quigley, Martin John David
Oponenti práce: Plášková, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou společenské odpovědnosti (CSR) ve společnosti PwC. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se společenské odpovědnosti organizací, stejně tak i její historie a důvody pro implementaci. V části praktické je práce zaměřena na síť firem PwC, nejvíce pak na PwC ČR. Výčet CSR aktivit české firmy a mezinárodní strategie slouží ke vzájemnému srovnání a hodnocení, které probíhá i pomocí mezinárodních standardů. Výsledek analýzy slouží jako podklad pro identifikaci prostoru pro zlepšení.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost organizací (CSR); Trvale udržitelný rozvoj; PwC; GRI
Název práce: Analysis of CSR in a company
Autor(ka) práce: Kasl, Michael
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Quigley, Martin John David
Oponenti práce: Plášková, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with the analysis of corporate social responsibility (CSR) at PwC. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains basic concepts concerning the corporate social responsibility, as well as the history of CSR and reasons for implementing it. The practical part of the thesis is focused on the PwC network, mainly on PwC Czech Republic. Mentioned CSR activities done by PwC CZ and international strategy are used for comparison and evaluation, which also takes place by means of international standards. Results of the analysis serve as a basis for identification of space for improvement.
Klíčová slova: GRI; PwC; Sustainable development; Corporate social responsibility (CSR)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2015
Datum podání práce: 9. 5. 2015
Datum obhajoby: 11. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: