Maastrichtská fiskální kritéria, jejich vznik a problémy plnění v EU

Název práce: Maastrichtská fiskální kritéria, jejich vznik a problémy plnění v EU
Autor(ka) práce: Papáčková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na popis maastrichtských kritérií a analýzu časových řad v letech 1995 až 2015. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola popisuje jednotlivá maastrichtská kritéria a zároveň je zde uvedena analýza časových řad ve vybraných členských státech Evropské unie (Belgie, Česká republika, Itálie, Irsko, Německo a Řecko) fiskálního kritéria udržitelnosti veřejných financí, které se skládá z kritéria veřejného dluhu a kritéria veřejného deficitu. Cílem práce je posoudit, zda jsou fiskální kritéria plněna. V poslední kapitole jsou rozebrána další regulatorní opatření maastrichtských kritérií, jimiž je Pakt Stability a růstu, Pakt euro plus a fiskální kompakt, která reagují na jejich nedostatky.
Klíčová slova: Pakt stability a růstu; Fiskální kompakt; Maastrichtská smlouva; Maastrichtská kritéria; Fiskální udržitelnost veřejných financí
Název práce: The Maastricht fiscal criteria, their formation and problems of fulfulment by countries of the Europen Union
Autor(ka) práce: Papáčková, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis is focused on the description of the Maastricht criteria, and an analysis of the time period between 1995 to 2015. The work is divided into two chapters. The first chapter describes each of the Maastricht criteria and analyzes the fiscal criterion of sustainability of public debt in select EU Member States (Belgium, Czech Republic, Italy, Ireland, Germany and Greece) during this time, which includes the criteria of public debt and public deficit. The aim is to assess whether these fiscal criteria are met. The last chapter covers further regulatory measures of the Maastricht criteria, like the Stability and Growth Pact, the Euro Plus Pact and the fiscal compact, which addresses their shortcomings.
Klíčová slova: Fiscal sustainability of public finances; Stability and Growth Pact; The fiscal compact; The Maastricht Treaty; The Maastricht criteria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52236/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: