Implementace HTML 5 a CSS 3

Název práce: Implementace HTML 5 a CSS 3
Autor(ka) práce: Míka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářka práce se věnuje analýze a testování prvků specifikace HTML5 a CSS3, jenž se využívá při tvorbě webových stránek a aplikací. Teoretická část bakalářské práce nabízí přehled historických a současných specifikací jazyka a vysvětluje roli kaskádových stylů CSS3 ve vztahu ke specifikaci HTML5. V hlavním oddělení následně vyslovuje problémy při psaní kódu, na jejichž základě jsou zvolena hodnotící kritéria pro výběr nejproblematičtějších HTML5 a CSS3 prvků z pohledu implementace. V praktické části bude nejprve vytvořeno dotazníkového šetření, které potvrzením nebo vyvrácením hypotézy následně prokáže dostatečnou míru významnosti zvolených kritérií. Na základě kritérií je zvoleno a ohodnoceno deset prvků. Zvolené prvky jsou následně podrobně popsány a prakticky otestovány. Na závěr jsou jednotlivé prvky zhodnoceny podle získaných poznatků, kterou v průběhu vývoje autor získal.
Klíčová slova: CSS; Testování; Implementace; Specifikace; HTML
Název práce: Implementation of HTML5 and CSS3
Autor(ka) práce: Míka, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on testing and analysing HTML5 and CSS3. These programming languages are two most common languages for webdesign and webdeveloping. Theory part of this thesis introduces topic about the historical and current language specification. This part also explains role of CSS3 in conjuction with HTML5. In the main part, author defines common problems in coding, which are used for questionnaire research after that. The questionnaire itself is then created in the practical part. Questionnaire will be used for hypothes testing of statistic influence of defined measures. After that, ten elements will be chosen, which will be analysed and tested. At the end, the author measures advantages and disadvantage in using specific elements of these specifications.
Klíčová slova: Implementation; Specification; HTML; CSS; Testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 12. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: