Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa

Název práce: Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa
Autor(ka) práce: Čermáková, Blanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buus, Tomáš
Oponenti práce: Krabec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá představením a důkladným rozborem aspektů strategie stlačování marží z pohledu zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany vertikálně integrovaného subjektu. Pro snazší rozbor a pochopení této problematiky práce představuje pojmový aparát nutný pro správnou kategorizaci, definici a pochopení základních předpokladů strategie. Rozsáhle se věnuje právnímu pojetí této strategie jak z pohledu práva českého, tak z pohledu práva Evropské unie. Ve své praktické části se snaží přiblížit tuto problematiku v souvislosti s odvětvím telekomunikací, kde jej lze v posledních letech v praxi pozorovat nejvíce. Zároveň přibližuje doporučení pro ex-ante testování v návaznosti na aktuální doporučení Evropské komise, navazující na dynamických technologický rozvoj v tomto odvětví.
Klíčová slova: margin squeeze; vertikální integrace; zneužití dominantního postavení; dominantní postavení; stlačování marží
Název práce: Vertical integration - benefits and drawbacks
Autor(ka) práce: Čermáková, Blanka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buus, Tomáš
Oponenti práce: Krabec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis introduces thorough analysis of current approach towards margin squeeze practice, an abuse of dominant position by vertically integrated entity. For proper categorization, definition and understanding of the basic assumptions behind the strategy of margin squeeze and its application, the paper presents necessary conceptual apparatus. Further the paper deals also with regulatory framework of abuses of dominant position, national as well as international. In the practical section the paper introduces margin squeeze strategy within telecommunication industry and its regulatory framework in the Czech republic and brings recommendations for ex-ante margin squeeze testing in relation with current European regulators policy updates following the dynamic technological development of the industry.
Klíčová slova: margin squeeze; abuses of dominant position; dominant position; vertical integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2014
Datum podání práce: 9. 2. 2015
Datum obhajoby: 15. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: