Analýza spokojenosti a stimulace pracovníků ve výrobním podniku

Název práce: Analýza spokojenosti a stimulace pracovníků ve výrobním podniku
Autor(ka) práce: Kuncová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrčková, Eva
Oponenti práce: Kočí, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti pracovníků, jejíž výzkum je proveden v podniku dotazníkovým šetřením. Na základě výsledků šetření jsou navržena opatření na zlepšení stávajích nevyhovujících faktorů, které způsobují ve firmě pracovní nespokojenost. Úvod práce je věnován teoretické části, v níž jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti stimulace, motivace a pracovní spokojenosti. Následuje stručná charakteristika podniku, v němž byl výzkum proveden. Předposlední částí je samotná analytická část obsahující vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku a ověření pravdivosti hypotéz stanovených v části teoretické. Poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení současné situace.
Klíčová slova: dotazník; pracovní spokojenost; motivace práce; výrobní podnik; motivace a výkon; motivační profil; motivace; Stimulace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: