Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru

Název práce: Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru
Autor(ka) práce: Kortanová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Zouhar, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje účetnímu zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru, kdy hlavním cílem je zhodnocení míry zachycení rizik v účetnictví a posouzení současné legislativní úpravy i její případné změny. První kapitola se zabývá vymezením veřejného sektoru a definuje pojem "vybraná účetní jednotka". Následující kapitola popisuje obecné pojetí rizik se zaměřením na veřejný sektor a zaměřuje se na všeobecně uznávané účetní principy a zásady, zejména zásadu opatrnosti. Třetí kapitola pojednává o právních předpisech v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek a o vybraných nástrojích účetního zobrazení rizik včetně jejich komparace s mezinárodními účetními standardy. Poslední kapitola je věnována praktické části, která je založena na analýze dat Centrálního systému účetních informací státu a vyhodnocení dotazníkového šetření od oslovených účetních jednotek.
Klíčová slova: rezervy; zásada opatrnosti; rizika; vybrané účetní jednotky; veřejný sektor; Centrální systém účetních informací státu; podmíněná aktiva a podmíněné závazky
Název práce: The accounting presentation of risks of the public sector entities
Autor(ka) práce: Kortanová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Zouhar, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to presentation of risks in the financial statements of the public sector entities, where the main objective is to evaluate the degree of presentation of risks in the financial statements and to assess of the current legislation and its possible amendments. The first chapter deals with the definition of the public sector and defines the term "selected accounting entity". The following chapter describes the general concept of risks, focusing on the public sector and on generally accepted principles and guidelines of accounting, in particular the conservatism. The third chapter discusses the accounting law for selected accounting entities and selected instruments of the accounting presentation of risks, including the comparison with the IAS/IFRS, IPSAS and US GAAP. The last chapter is divided to the practical parts, which the first one is based on data analysis of Central System of Accounting Information of the State (CSUIS) and the second one on the evaluation of the questionnaire survey for addressed accounting entities.
Klíčová slova: Central System of Accounting Information of the State (CSUIS); provisions; conservatism; risks; selected accounting entities; public sector; contingent assets and contingent liabilities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: