Aplikace vybraných dokumentů o nehmotném kulturním dědictví v podmínkách České republiky na příkladu projektu Nositelé tradice lidových řemesel

Název práce: Aplikace vybraných dokumentů o nehmotném kulturním dědictví v podmínkách České republiky na příkladu projektu Nositelé tradice lidových řemesel
Autor(ka) práce: Špačková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce mapuje současnou situaci v oblasti péče o tradiční lidová řemesla v České republice. Cílem práce je rozbor a aplikace dokumentů UNESCO na ochranu nehmotného kulturního dědictví v podmínkách České republiky se zvláštním zaměřením na projekt Nositel tradice lidových řemesel. Teoretická část práce nabízí úvod do problematiky tradiční lidové kultury a lidových řemesel, zabývá se rozborem příslušných mezinárodních i českých dokumentů a titulem Nositel tradice lidových řemesel. Na ni navazuje část praktická, kterou tvoří rozhovory s vybranými Nositeli tradice lidových řemesel, rozbor možností podpory od Ministerstva kultury, návrhy dalších možností prezentace projektu Nositel tradice lidových řemesel a doporučení k plnému vytěžení dokumentu UNESCO, stejně jako popis stávajících rezerv.
Klíčová slova: tradice; řemeslo; UNESCO; Žijící lidské poklady; Nositel tradice lidových řemesel
Název práce: Application of selected documents on intangible cultural heritage in the Czech republic on example of the project „Folk Tradition Bearers“
Autor(ka) práce: Špačková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on an overview of the present status of the care for traditional folk crafts in the Czech republic. The aim of the thesis is the analysis and description of the UNESCO documents for safeguarding the intangible cultural heritage and their application in the Czech republic, with a special emphasis on the project "Folk Tradition Bearers". The theoretical part provides an introduction to the topic of traditional folk culture and handcrafts, followed by the analysis of relevant international and Czech documents and the project "Folk Tradition Bearers". The practical part of the thesis consists of interviews with selected "Folk Tradition Bearers", analysis of the possibilities of support from the Ministry of culture, suggestions of further possibilities of presentation of the project, recommendations to the full utilization of the UNESCO document, as well as a description of the existing reserves.
Klíčová slova: UNESCO; craft; tradition; Folk Tradition Bearers; Living Human Treasures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46533/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: