Doprava v EU: současné trendy v železniční a silniční dopravě

Název práce: Doprava v EU: současné trendy v železniční a silniční dopravě
Autor(ka) práce: Šuhajová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice Společné dopravní politiky EU se zaměřením na železniční a silniční dopravu. První kapitola stručně charakterizuje historický vývoj dopravy a posléze vymezuje její základní pojmy. Následující kapitola je již výhradně zaměřená na charakteristiku základních kritických oblastí vybraných dopravních oborů, které v rámci integrace evropských dopravních systémů sehrávají zásadní roli. Třetí kapitola charakterizuje tři Bílé knihy o dopravě a definuje cíle Společné dopravní politiky a politiky TEN-T. Další část práce se zabývá transevropskou dopravní sítí a zhodnocením úspěšnosti výstavby koridorů TEN-T. V poslední kapitole je analyzována úspěšnost cílů Společné dopravní politiky EU definovaných ve třetí kapitole.
Klíčová slova: transevropské dopravní sítě; silniční doprava; železniční doprava; Společná dopravní politika EU; Bílé knihy o dopravě
Název práce: EU Transport: current trends of rail and road transport
Autor(ka) práce: Šuhajová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is devoted to the EU Common transport policy with a focus on rail and road transport. The first chapter briefly describes the historical development of transport and ultimately defines its basic concepts. The following chapter is exclusively focused on the basic characteristics of the critical areas of selected transport sectors, which in the context of the integration of European transport systems play a crucial role. The third chapter deals with the characteristics of three Transport White Papers and defines the objectives of the Common Transport Policy and TEN-T policy. Another part deals with the Trans-European transport network and the evaluation of the success of the construction of TEN-T. The last chapter analyzes the success of the objectives of the EU Common Transport Policy defined in the third chapter.
Klíčová slova: rail transport; Transport White Papers; Transeuropean Transport Network; EU Common Transport Policy; road transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2013
Datum podání práce: 22. 12. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: