Kvalita poskytované péče očima pacientů ve vztahu ke strategickému managementu ve vybrané zdravotnické organizaci

Název práce: Health Care Quality with the Patient in Relation to Strategic Management in selected Health-Care Organization
Autor(ka) práce: Maříková, Irena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jankůj, Miroslav
Oponenti práce: Střítecký, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to make the strategic analysis of the specific medical device in relation to quality of health care from the view of its patients. In this thesis are used selected analysis instruments of the strategic management. For finding of the quality of the health care, which the medical device provides, I used investigation through questionnaires. Information I gained through these questionnaires I have evaluated and analysed this data. The medical device I have chosen doesn't wish to be named in my thesis so I will respect the wish of its management. This hospital is located in The Central Bohemian Region, which is also its founder. This institution provides inpatient and outpatient care. The mail strength of the hospital is its employees and their human potential. On the other hand one of the serious weaknesses is the poor marketing productivity. My thesis will be closed with appropriate recommendations for the hospital which will be based on my analyses. The intention of these recommendations is to help the hospital in its future development. My thesis goes from the theoretical part (which explains the issue) and fallows with the practical part.
Klíčová slova: Analysis of the Internal Environment; Analysis of the External Environment; Strategic Analysis; Quality of Care
Název práce: Kvalita poskytované péče očima pacientů ve vztahu ke strategickému managementu ve vybrané zdravotnické organizaci
Autor(ka) práce: Maříková, Irena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jankůj, Miroslav
Oponenti práce: Střítecký, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zpracování strategické analýzy konkrétního zdravotnického zařízení ve vztahu ke kvalitě poskytované péče očima pacientů. V práci jsou použity vybrané analytické nástroje strategického managementu. Pro zjištění kvality péče, kterou zdravotnické zařízení poskytuje, bylo použito dotazníkové šetření a na jeho základě provedeno vyhodnocení dotazníku pomocí analýzy dat. Zkoumaná nemocnice si nepřeje, abych zveřejnila její jméno, tudíž se budu přáním vedení řídit. Nemocnice se nachází ve Středočeském kraji, který je zároveň jejím zřizovatelem. Jedná se o zařízení, které poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Mezi silné stránky nemocnice patří především lidský kapitál. Naopak slabé stránky zastupuje nedostatečná marketingová činnost. Na základě příslušných zjištění plynoucí jak ze strategické analýzy, tak i z analýzy dat, budou na závěr práce zpracována vhodná doporučení pro budoucí vývoj nemocnice. V práci jsem propojila teoretickou část s praktickou tak, že po vysvětlení dané problematiky teoreticky, následuje uvedení do praxe.
Klíčová slova: Analýza vnitřního prostředí; Strategická analýza; Analýza vnějšího prostředí; Kvalita poskytované péče

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 15. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41496/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: