Rola Svetovej obchodnej organizácie v globálnom vládnutí

Název práce: The Role of the WTO in Global Governance
Autor(ka) práce: Vašová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with global governance and its changing structures reflected in the challenges to the functioning of post-war intergovernmental institutions. The main aim of the thesis is to find out whether the World Trade Organization is effective enough in dealing with emerging global issues, which is tested on the case study of the adoption of the TRIPS agreement with special focus on pharmaceuticals. In the first chapter, it provides a theoretical framework of the global governance theory and the means for evaluating the effectiveness of international institutions in global governance through input and output legitimacy. The second chapter deals with the role of the World Trade organization in global governance and evaluating its performance. The third chapter evaluates the role of the World Trade Organization in protection of intellectual property rights with focus on pharmaceuticals. The methods used in the thesis include analysis, synthesis, deduction while the research is supported with quantitative data, tables and case study.
Klíčová slova: pharmaceuticals; trips agreement; World trade organization; global governance
Název práce: Rola Svetovej obchodnej organizácie v globálnom vládnutí
Autor(ka) práce: Vašová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto dilomová práca sa zaoberá globálnym vládnutím a jeho meniacou sa štruktúrou, ktorá sa odráža vo výzvach pre fungovanie povojnových medzivládnych inštitúcií. Hlavným cieľom tejto práce je zistiť či je Svetová obchodná organizácia dostatočne efektívna pri riešení vznikajúcich globálnych problémov, čo je názorne demonštrované na prípadovej štúdii prijatia dohody TRIPS so zameraním na farmaceutické výrobky. Prvá kapitola poskytuje teoretický rámec pre analýzu globálneho vládnutia a nástroje pre vyhodnocovanie efektivity medzinárodných inštitúcií prostredníctvom vstupnej a výstupnej legitimity. Druhá kapitola sa zaoberá úlohou Svetovej obchodnej organizácie v globálnom vládnutí a zhodnotením jej výkonnosti. Tretia kapitola hodnotí úlohu Svetovej obchodnej organizácie pri ochrane práv duševného vlastníctva so zameraním na farmaceutiká. Metódy používané pri vypracovaní práci zahŕňajú analýzu, syntézu, dedukciu, pričom výskum je podporený kvantitatívnymi údajmi a prípadovými štúdiami.
Klíčová slova: trips dohoda; globálne vládnutie; svetová obchodná organizácia; farmaceutiká

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2014
Datum podání práce: 12. 5. 2015
Datum obhajoby: 7. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: