Počítačové sítě, jejich zabezpečení a překonání tohoto zabezpečení

Název práce: Počítačové sítě, jejich zabezpečení a překonání tohoto zabezpečení
Autor(ka) práce: Zikeš, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavními cíli této diplomové práce je zmapovat metody používané pro zabezpečení bezdrátových sítí a praktické otestování těchto metod formou útoku na přístupový bod bezdrátové sítě s cílem získání přístupového hesla pro připojení k bezdrátové síti a dešifrování datových paketů přenášených sítí. Pro zmapování používaných typů zabezpečení jsem zvolil sérii měření charakteristik bezdrátových sítí v terénu na různých místech České Republiky a Spolkové Republiky Německo. Měření v Německo slouží hlavně pro srovnání zabezpečení oproti výsledkům měření z České Republiky. V druhé části byl podniknut pokus o prolomení zabezpečení v kontrolovaném prostředí. Vzhledem k ilegalitě tohoto pokusu, byla použitá má vlastní síť a síť jejíž majitel s tímto souhlasil. V závěru budou prezentovány výsledky a uvedena doporučení pro zabezpečení bezdrátových sítí.
Klíčová slova: Síť; zabezpečení; Wi-Fi; crackování
Název práce: Computer networks, theirs security and overcoming of that security
Autor(ka) práce: Zikeš, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goals of this diploma thesis is to chart methods used to secure wireless internet networks a test those methods through attack on access point of wireless network with target to receive password to access this network and decryption of captured packets. For charting of types of security measures used for wireless network, I performed a series of measurements in field on different places in Czech Republic and Germany. Primary purpose of mesurements performed in Germany is caomparison of results from Germany with results from Czech Republic. Also, I tried to crack the security measures i controlled environment. Due to illegality of this experiment I used my own network and network that belongs o one of my friends who agreed with the experiment.In the end is the presentation of results of field measurements and cracking attempts along with some tips for network security.
Klíčová slova: security; Wi-Fi; network; cracking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45113/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: